לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תקשורת פוליטית במאה ה-21: סוגיות מתקדמות - 50128
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-02-2022
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר ערן אמסלם

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: eran.amsalem@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שלישי, 10:00-9:00, חדר 5408

מורי הקורס:
ד"ר ערן אמסלם

תאור כללי של הקורס:
קורס זה סוקר כמה מההתפתחויות המרכזיות בחקר התקשורת הפוליטית בשני העשורים האחרונים. בקורס יידונו סוגיות כמו השפעת התקשורת על תהליכי קיטוב פוליטי, הפצה ותיקון של מיסאינפורמציה פוליטית, הקשר בין תקשורת פוליטית ועלייתו של הפופוליזם ועוד.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתאר את ההתפתחויות המרכזיות בעולם התקשורת הפוליטית בשני העשורים האחרונים.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס: כל מפגש יכלול חלק של הרצאה ולאחר מכן דיון בכיתה על נושא ההרצאה ועל חומרי הקריאה השבועיים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא: תקשורת פוליטית במאה ה-21

תקשורת פוליטית וקיטוב - חלק א׳ (תקשורת המונים)

תקשורת פוליטית וקיטוב - חלק ב׳ (תקשורת בין אישית)

תקשורת פוליטית ופופוליזם

חשיפה למגוון דעות ברשתות החברתיות

השפעת האינטרנט על מעורבות פוליטית

תקשורת וידע פוליטי

שיח פוליטי גס ותוקפני

הפצה ותיקון של מיסאינפורמציה פוליטית

מחקר פסיכופיזיולוגי בתקשורת פוליטית

חומר חובה לקריאה:
תקשורת פוליטית וקיטוב - חלק א׳
Wilson, A. E., Parker, V., & Feinberg, M. (2020). Polarization in the contemporary political and media landscape. Current Opinion in Behavioral Sciences, 34, 223-228.

תקשורת פוליטית וקיטוב - חלק ב׳
Amsalem, E., Merkley, E., & Loewen, P. J. (2021). Does talking to the other side reduce inter-party hostility? Evidence from three studies. Political Communication, 39(1), 61-78.

תקשורת פוליטית ופופוליזם
de Vreese, C. H., Esser, F., Aalberg, T., Reinemann, C., & Stanyer, J. (2018). Populism as an expression of political communication content and style: A new perspective. The International Journal of Press/Politics, 23(4), 423-438.

חשיפה למגוון דעות ברשתות החברתיות
*Guess, A. M. (2021). (Almost) everything in moderation: New evidence on Americans' online media diets. Advance online publication, American Journal of Political Science. doi:10.1111/ajps.12589

השפעת האינטרנט על מעורבות פוליטית
Tucker, J. A., Theocharis, Y., Roberts, M. E., & Barberá, P. (2017). From liberation to turmoil: Social media and democracy. Journal of Democracy, 28(4), 46-59.

תקשורת וידע פוליטי
Kleinberg, M. S., & Lau, R. R. (2019). The importance of political knowledge for effective citizenship: Differences between the broadcast and internet generations. Public Opinion Quarterly, 83(2), 338-362.

שיח פוליטי גס ותוקפני
Frimer, J. A., & Skitka, L. J. (2018). The Montagu Principle: Incivility decreases politicians’ public approval, even with their political base. Journal of Personality and Social Psychology, 115(5), 845.

הפצה ותיקון של מיסאינפורמציה פוליטית
Bago, B., Rand, D. G., & Pennycook, G. (2020). Fake news, fast and slow: Deliberation reduces belief in false (but not true) news headlines. Advance online publication, Journal of Experimental Psychology: General, 149(8), 1608-1613.

מחקר פסיכופיזיולוגי בתקשורת פוליטית
Bakker, B. N., Schumacher, G., & Rooduijn, M. (2021). Hot politics? Affective responses to political rhetoric. American Political Science Review, 115(1), 150-164.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה10 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 40 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הציון בקורס יתבסס על הגשת תגובה שבועית כתובה למאמרי החובה באתר הקורס (40% מהציון), הצגת תגובה למאמר חובה באחד השיעורים (10% מהציון) והגשת עבודה מסכמת (50% מהציון).
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה