מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר שביעות רצון מההוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2019-2020 ( תש"ף )
תאריך עדכון 06-07-2020

הפקולטה למדעי הטבע
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

חטיבות במדעי הרוח לתלמידי מדעי הטבע (5321)
חטיבה בתלמוד לתלמידי מדעי הטבע (8048)
שנה א'


קורסי חובה
בחטיבה זו יש ללמוד 32 נ"זהפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Talmud Bavli: Tractate Bava Batra תלמוד בבלי: מסכת בבא בתרא   |   07130
בחינת בית 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus


קורסי חובת בחירה שנה א'
בחירת הקורסים בהתאם לרשום בשנתון (סעיף כט) ובתיאום עם יועץ החוג קורסי בחירה - סה"כ 20 נ"ז + כתיבת עבודה סמינריונית אחתהפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Sages of Ashkenaz and their Literature חכמי אשכנז ותורתם   |   07123
משך הבחינה: 3.00 ש' מבחן ממוחשב בבי 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Introduction to the Tosefta מבוא לתוספתא   |   07134
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Genesis Rabbah - Text and Redaction נוסח ועריכה בבראשית רבה   |   07267
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Bavli in its Historical Context עולמו של התלמוד הבבלי   |   07269
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
AAA ספרות ההלכה של אמראי ארץ ישראל ובבל   |   07270
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Jewish Magic and Demonology in the Rabbinic Period מאגיה יהודית ודמונולוגיה בתקופת חז"ל   |   07271
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
GEONIC RESPONSA תשובות הגאונים   |   07516
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


בחירת הקורסים בהתאם לרשום בשנתון (סעיף כט) ובתיאום עם יועץ החוג קורסי בחירה - סה"כ 20 נ"ז + כתיבת עבודה סמינריונית אחתהפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Sages of Ashkenaz and their Literature חכמי אשכנז ותורתם   |   07123
משך הבחינה: 3.00 ש' מבחן ממוחשב בבי 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Introduction to the Tosefta מבוא לתוספתא   |   07134
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Genesis Rabbah - Text and Redaction נוסח ועריכה בבראשית רבה   |   07267
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Bavli in its Historical Context עולמו של התלמוד הבבלי   |   07269
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
AAA ספרות ההלכה של אמראי ארץ ישראל ובבל   |   07270
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Jewish Magic and Demonology in the Rabbinic Period מאגיה יהודית ודמונולוגיה בתקופת חז"ל   |   07271
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
GEONIC RESPONSA תשובות הגאונים   |   07516
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Babylonian Talmud- Tractate Sotah תלמוד בבלי מסכת סוטה   |   07111
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
INTRODUCTION TO PALESTINIAN TALMUD מבוא לתלמוד ירושלמי   |   07226
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Community in the Halacha הקהילה בהלכה   |   07263
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Studies in the Tosefta עיונים בתוספתא   |   07268
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ג'


בחירת הקורסים בהתאם לרשום בשנתון (סעיף כט) ובתיאום עם יועץ החוג קורסי בחירה - סה"כ 20 נ"ז + כתיבת עבודה סמינריונית אחתהפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Sages of Ashkenaz and their Literature חכמי אשכנז ותורתם   |   07123
משך הבחינה: 3.00 ש' מבחן ממוחשב בבי 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Introduction to the Tosefta מבוא לתוספתא   |   07134
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Genesis Rabbah - Text and Redaction נוסח ועריכה בבראשית רבה   |   07267
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Bavli in its Historical Context עולמו של התלמוד הבבלי   |   07269
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
AAA ספרות ההלכה של אמראי ארץ ישראל ובבל   |   07270
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Jewish Magic and Demonology in the Rabbinic Period מאגיה יהודית ודמונולוגיה בתקופת חז"ל   |   07271
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
GEONIC RESPONSA תשובות הגאונים   |   07516
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Babylonian Talmud- Tractate Sotah תלמוד בבלי מסכת סוטה   |   07111
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
INTRODUCTION TO PALESTINIAN TALMUD מבוא לתלמוד ירושלמי   |   07226
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
The Community in the Halacha הקהילה בהלכה   |   07263
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem