לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

להיות אישה עבריינית: מקורבנות לעבריינות - 61905
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 08-09-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר קיץ

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר עודדה שטיינברג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Odeda.Steinberg@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שני 14:00 - 14:30

מורי הקורס:
ד"ר עודדה שטיינברג

תאור כללי של הקורס:
הסמינר ימקד את התופעה של פשיעת נשים סביב הציר או התרחיש המוביל מקורבנות לעבריינות. בנושאים השונים, שחלקם מפורטים להלן, נבחן את קו התפר שבין קורבנות לעבריינות. נדון בנושאים כמו עבריינות נשים בראי הזמן - התפתחות תיאורטית היסטורית להסבר התופעה העבריינית בקרב נשים; הבניות חברתיות וזהויות מגדריות הקשורות לנשים ופשיעה; העבריינית "החדשה" – מיתוס או מציאות; פטרנליזם ואבירות במערכת אכיפת החוק; נשים" בקצה": נשים בזנות, נשים נסחרות; נשים במאסר, נשים בעוני; מגדר, פשיעה ותקשורת; היבטים שונים של אלימות נגד נשים.

מטרות הקורס:
להכיר באופן עמוק את התופעה המורכבת עברייניות/ קורבנות

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

כתיבת עבודה סמינריונית

דרישות נוכחות (%):
90%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות
דיונים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מקורבנות לעבריינות
From victim to offender

עבריינות נשים בראי הזמן
Historical explanation

נשים בכלא
Women in prison

נשים ומערכת אכיפת החוק
Women and the criminal justice system

מיתוסים ודימויים
Mythos and images

נערות במצוקה:
Girls in stress

היבטים של אלימות כנגד נשים
Violence against women

נשים נסחרות
Women trafficking

מגדר וחברה
Gender and society


חומר חובה לקריאה:

מקורבנות לעבריינות
From victim to offender
אונגר,י. (2010). סייג ההגנה העצמית במקרים של פגיעה חוזרת בידי דמות קבועה. הכנסת, מרכז המחקר והמידע.
בילסקי, ל. (1997). נשים מוכות: מהגנה עצמית להגנת העצמיות. פלילים, ו, 5 – 64.
גייגר, ב. (2011). קורבנות או מתנגדות? פשע, סמים וזנות אצל נשים כהתנגדות למצוקה. להתעללות ואטימות של המערכת המשפטית .עבירות ועונשים בישראל תיאוריה ויישום: צוהר לבית סוהר,14, 136-148
סנדרוביץ, א. (2002). הקשר בין ניצול מיני בילדות ובגיל ההתבגרות לבין שימוש בסמים
בבגרות. הכנסת – מרכז מחקר מידע.
רימלט, נ. (2001). כאשר נשים נעשות אלימות. פלילים, י, 277 – 326.

הרצוג, א. שדמי א. (2013). בשר ודמים : זנות, סחור בנשים ופורנוגרפיה בישראל (עורכות).
חיפה, פרדס

Gilfus, M. (1992). “From victims to survivors to offenders: Women’s routes of entry into street crime”. Women & Criminal Justice, 4(1): 63-89.

Wilson W.H., Widom S.C., (2010). The role of youth problem behaviors in the
path from child abuse and neglect to prostitution: A prospective examination. Journal of Research on Adolescence, 20(1), 210–236

Herzog, S. (2006)."Battered women who kill: An empirical analysis of public
Perceptions of seriousness in Israel from a consensus theoretical perspective". Homicide Studies, vol. 10 (4): 293-319.עבריינות נשים בראי הזמן
Historical explanation
אדלשטיין, א, (2006). קריירה פלילית ועבריינות סדרתית. הוצאת הספרים של אוניברסיטת
בן גוריון בנגב, פרק ד' 156 - 168
לטה, מ'. (2000). התפתחות עבריינות נשים בישראל - ניתוח סיפורי חיים. עבודה לשם קבלת תואר מ.א., בית ספר לעו"ס, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

שטיינברג, ע. (1991). נערות עברייניות (יהודיות) בישראל – דפוסי עבירות ודפוסי ענישה.
מפגש לעבודה חינוכית – סוציאלית, 1: 77 – 82.

Adler, F. (1975). Sisters in crime: The rise of the new female criminal. New
York: McGraw-Hill.

Adler, F. Simon. R. (1979).The criminology of deviant women. Boston:
Houghton Mifflin.

Allen, J. (1989). "Men, crime and criminology: recasting the questions".
International Journal of the Sociology of Law, 17:19-39.


Chesney-Lind, M. (2006). "Patriarchy, crime, and justice; Feminist criminology in an era of backlash". Feminist Criminology, Vol 1, 1:6-26

Erez, E. Y. Hassin. (1997). Women in crime and justice: the case of Israel.
Women and Criminal Justice, 9, (2), 61-85.

Geiger, B. & Fisher, M. (2003) "Israeli female repeat offenders negotiating identity" International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 47(5): 496-515.

Heidensohn, F. M. (1995). Women and crime. New York: New York University Press.

Martin, S. E. (1996). Doing Justice, doing gender. London: Sage.


נשים בכלא
Women in prison

אייזנשטדט, מ, סופר, מ. שטיינברג, ע. (2010). בכלא אני נחה: אסירות מבעד לחומות.
תל אביב: הקיבוץ המאוחד, סדרת קו אדום.
בן-דוד, ש', אלק, מ', וסילפן, פ'. (2002). "אסירות בישראל, טראומה ופשיעה". בתוך: מ',
אדד וי', וולף, (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית. רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן. עמ' .124-107
גרינברג, ע. (1982). נשים בכלא בישראל. תל אביב: צ'ריקובר.
חן, ג. עינת, ת. (2010). כלא נשים: החצר האחורית של החברה בישראל. הוצאת רסלינג
נוה, א. (2007). אסירות של החיים: ענישת נשים באמצעות כליאה – הכאב, האובדן,
והענישה הכפולה. צוהר לבית סוהר, 11, 25-15.

Pollock, J. (2002). Women, Crime and Prison Belmont CA:
נשים ומערכת אכיפת החוק
Women and the criminal justice system
בוגוש, ר. ושות'. (1999). מגדר ומשפט: אפליית נשים בבתי המשפט בישראל. ירושלים:
מכון ירושלים לחקר ישראל.
פרי, ג. שחורי, מ. אדד, מ (2011).נוירוטיסיזם, פסיכוטיסיזם ואקסטרוברטיות כמבחינים בין
סוגי עבריינות של נשים. צוהר לבית סוהר.14: 58-72

רדאי, פ. ושות' .(1995). מעמד האישה בחברה ובמשפט. ירושלים: שוקן.

Carlen, P. (2002). Women and Punishment: The struggle for justice. USA:
Willian Publishing.


מיתוסים ודימויים
Mythos and images

ברנדס- ברק, ס. ש. גפן-קושילביץ (2010). "איפה רוז?!" בחינת סיקור רציחתה של רוז פיזם
בעיתונות הישראלית כמקרה בוחן לייצוגי אלימות כנגד ילדים. מסגרות מדיה, כתב עת ישראלי לתקשורת 5, 57-81

להב, ה. (2009) "הנאשמת", "הסיוט", "והתות המכני": מקרה מבחן של סיקור אונס
בעיתונות הישראלית. מגמות מו (1-2), 86 - 108

למיש, ד. (2000). שיח ה"ספייס גירלס": חקר מקרה בהתפתחות זהות מגדרית. כתב העת
פתו"ח, גיליון 4, 21-44.
למיש, ד. (2007). הפוליטיקה של הדרת מיעוט בתקשורת: דימויי נשים וסיקור האלימות
נגדן. בתוך: כספי, ד. (עורך) תקשורת ופוליטיקה בישראל.תל-אביב: מכון וון-ליר והקיבוץ המאוחד, עמ' 208-185.

Ajzenstadt, M. O. Steinberg. (1997). The Feminization of the Female Offender: Israeli Newspaper Reports of Crimes Committed by Women. Women and Criminal Justice, 8, (4), 57-77.


מגדר וחברה
Gender and society
גיליגן, ק' (1995). בקול שונה: התיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האישה. תל אביב:
ספרית פועלים, תשנ"ו.
מילט, ק. (2006). תיאוריה של פוליטיקה מינית (תרגום מתוך "פוליטיקה מינית", 1970).
בתוך: באום ד ושות' (עורכות), ללמוד פמיניזם: מקראה – מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית (עמ' 67-107). תל אביב: הקיבוץ המאוחד והאגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר
פרידמן, א. (1996). בא מאהבה: אינטימיות וכוח בזהות הנשית. תל אביב: הקיבוץ
המאוחד.
פרידן בטי. (2006). הבעיה שאין לה שם. בתוך: באום ד ושות' (עורכות), ללמוד פמיניזם:
מקראה – מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית (עמ' 48 61). תל אביב: הקיבוץ המאוחד והאגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר.
קמיר, א. (2007). כבוד אדם וחוה, פמיניזם ישראלי, משפטי וחברתי. ירושלים: הוצאת
כרמל.

נערות במצוקה:
Girls in stress

טנא, ד. (1987). נערות במצוקה: היבטים טיפוליים. ירושלים: האוניברסיטה העברית,
בי"ס לחינוך.
מור, מ. (2010). "לחזור להתקדם" - שמעות היחידה לקידום נוער בחייהן של נערות.
מניתוק לשילוב", חוברת מס' 16 , תמוז תש"ע - יוני 2010
פנסו, ע. (2000). מ"נערה במצוקה" ל"אישה ישראלית", התהליך החינוכי- שיקומי
בפנימייה. האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון לחקר הטיפוח בחינוך.

Cain, M. (1989). Growing up good: policing the behavior of girls in Europe. London: Sage

נשים בקצה
Women on the edge
אלמוג, ש. (2008). נשים מופקרות. תל אביב: האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון.
ברקו, ע' (2010). אישה פצצה - מחבלים מתאבדים: נשים וילדים בשירות הטרור. הוצאת
ידיעות אחרונות.
גור, ע. (2008). מופקרות, נשים בזנות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, סדרת קו אדום.
להב- רז. י. (2014). שפתרבות ומיניות לשונית בקרב נערות המעורבות בזנות. סוציולוגיה
ישראלית, ט"ז (1), 7 - 30
קרומר-נבו, מ'. (2006). נשים בעוני: סיפורי חיים. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, סדרת
מגדרים.
Farley, M., Cotton, A., Lynne, J., Zumbeck, S., Spiwak, F., Reyes, M.E., Alverez, D., & Sezgin, U. (2003). Prostitution and trafficking in 9 countries: Update on violence and post-traumatic stress disorder. In M. Farley (Ed.), Prostitution, trafficking and traumatic stress. Binghamton, NY: Haworth, pp. 33-74.

היבטים של אלימות כנגד נשים
Violence against women
אלדר-אבידון, ד. (1999). בוחרות בחיים: נשים מוכות גוברות על האלימות. תל אביב: שוקן.
גופשטיין, א. אלימות מינית כלפי מהגרות עבודה בישראל בראי ההליך הפלילי. המשפט י"ז
(1) , תשע"ג 379 - 420
גל, נ. (2003). אלימות נגד נשים: נורמה או סטייה. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
הרמן, ג. (2003). טראומה והחלמה. עם עובד.
חאג' יחיא, מ. (1999). אלימות נגד נשים בהקשר החברתי – התרבותי של החברה
הערבית. בתוך רבין, ק. (עורכת), להיות שונה בישראל: מוצא עדתי ומין בטיפול בישראל (עמ' 243-219). אוניברסיטת תל אביב: רמות
חסן, מ. (1999). הפוליטיקה של הכבוד: הפטריארכיה, המדינה ורצח נשים בשם כבוד
המשפחה. בתוך יזרעאלי, ד ואחרים. מין, מגדר פוליטיקה (עמ' 267-305). תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
לבנון, ל. (2011). מילים מטרידות : סוגיות בהטרדה מינית מילולית. ירושלים: המכון
הישראלי לדמוקרטיה.
לוטן, א.( 2006).אלימות נגד נשים: היקף התופעה וסוגיית הענישה. ירושלים: הכנסת, מרכז
המחקר והמידע
ריד, מ. (2008). עכשיו אני. זה לא לנצח: מסע החלמה מטראומה מינית מתמשכת בילדות.
קרית ביאליק: אח.


נשים נסחרות
Women trafficking
דהאן, י. לבנקורן, נ. (2004). סחר נשים בישראל בחסות שלטון החוק. תיאוריה וביקורת 24,
9- 44.
המרמן, אילנה. (2004). במחוזות זרים: סחר בנשים בישראל. עם עובד: תל אביב
לבנקורן, נ. דהאן, י. (2003). אישה עוברת לסוחר, סחר נשים בישראל. חיפה: אישה
לאישה, מרכז אדווה.
רבינוביץ, מ. (2013). סקירת פעילות מדינת ישראל בתחום המאבק בסחר בבני אדם:
הטיפול בתופעת הסחר בנשים. הכנסת מרכז המחקר והמידע .


תקשורת
Media
למיש, ד. (2007). "הפוליטיקה של הדרת מיעוט בתקשורת: דימויי נשים וסיקור האלימות
נגדן". בתוך: כספי, ד. (עורך) תקשורת ופוליטיקה בישראל.תל-אביב: מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד, עמ' 208-185.

Ajzenstadt, M. O. Steinberg. (1997). The Feminization of the Female
Offender: Israeli Newspaper Reports of Crimes Committed by Women. Women and Criminal Justice, 8, (4), 57-77.


חומר לקריאה נוספת:

מקורבנות לעבריינות
From victim to offender
אונגר,י. (2010). סייג ההגנה העצמית במקרים של פגיעה חוזרת בידי דמות קבועה. הכנסת, מרכז המחקר והמידע.
בילסקי, ל. (1997). נשים מוכות: מהגנה עצמית להגנת העצמיות. פלילים, ו, 5 – 64.
גייגר, ב. (2011). קורבנות או מתנגדות? פשע, סמים וזנות אצל נשים כהתנגדות למצוקה. להתעללות ואטימות של המערכת המשפטית .עבירות ועונשים בישראל תיאוריה ויישום: צוהר לבית סוהר,14, 136-148
סנדרוביץ, א. (2002). הקשר בין ניצול מיני בילדות ובגיל ההתבגרות לבין שימוש בסמים
בבגרות. הכנסת – מרכז מחקר מידע.
רימלט, נ. (2001). כאשר נשים נעשות אלימות. פלילים, י, 277 – 326.

הרצוג, א. שדמי א. (2013). בשר ודמים : זנות, סחור בנשים ופורנוגרפיה בישראל (עורכות).
חיפה, פרדס

Gilfus, M. (1992). “From victims to survivors to offenders: Women’s routes of entry into street crime”. Women & Criminal Justice, 4(1): 63-89.

Wilson W.H., Widom S.C., (2010). The role of youth problem behaviors in the
path from child abuse and neglect to prostitution: A prospective examination. Journal of Research on Adolescence, 20(1), 210–236

Herzog, S. (2006)."Battered women who kill: An empirical analysis of public
Perceptions of seriousness in Israel from a consensus theoretical perspective". Homicide Studies, vol. 10 (4): 293-319.עבריינות נשים בראי הזמן
Historical explanation
אדלשטיין, א, (2006). קריירה פלילית ועבריינות סדרתית. הוצאת הספרים של אוניברסיטת
בן גוריון בנגב, פרק ד' 156 - 168
לטה, מ'. (2000). התפתחות עבריינות נשים בישראל - ניתוח סיפורי חיים. עבודה לשם קבלת תואר מ.א., בית ספר לעו"ס, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

שטיינברג, ע. (1991). נערות עברייניות (יהודיות) בישראל – דפוסי עבירות ודפוסי ענישה.
מפגש לעבודה חינוכית – סוציאלית, 1: 77 – 82.

Adler, F. (1975). Sisters in crime: The rise of the new female criminal. New
York: McGraw-Hill.

Adler, F. Simon. R. (1979).The criminology of deviant women. Boston:
Houghton Mifflin.

Allen, J. (1989). "Men, crime and criminology: recasting the questions".
International Journal of the Sociology of Law, 17:19-39.


Chesney-Lind, M. (2006). "Patriarchy, crime, and justice; Feminist criminology in an era of backlash". Feminist Criminology, Vol 1, 1:6-26

Erez, E. Y. Hassin. (1997). Women in crime and justice: the case of Israel.
Women and Criminal Justice, 9, (2), 61-85.

Geiger, B. & Fisher, M. (2003) "Israeli female repeat offenders negotiating identity" International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 47(5): 496-515.

Heidensohn, F. M. (1995). Women and crime. New York: New York University Press.

Martin, S. E. (1996). Doing Justice, doing gender. London: Sage.


נשים בכלא
Women in prison

אייזנשטדט, מ, סופר, מ. שטיינברג, ע. (2010). בכלא אני נחה: אסירות מבעד לחומות.
תל אביב: הקיבוץ המאוחד, סדרת קו אדום.
בן-דוד, ש', אלק, מ', וסילפן, פ'. (2002). "אסירות בישראל, טראומה ופשיעה". בתוך: מ',
אדד וי', וולף, (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית. רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן. עמ' .124-107
גרינברג, ע. (1982). נשים בכלא בישראל. תל אביב: צ'ריקובר.
חן, ג. עינת, ת. (2010). כלא נשים: החצר האחורית של החברה בישראל. הוצאת רסלינג
נוה, א. (2007). אסירות של החיים: ענישת נשים באמצעות כליאה – הכאב, האובדן,
והענישה הכפולה. צוהר לבית סוהר, 11, 25-15.

Pollock, J. (2002). Women, Crime and Prison Belmont CA:
נשים ומערכת אכיפת החוק
Women and the criminal justice system
בוגוש, ר. ושות'. (1999). מגדר ומשפט: אפליית נשים בבתי המשפט בישראל. ירושלים:
מכון ירושלים לחקר ישראל.
פרי, ג. שחורי, מ. אדד, מ (2011).נוירוטיסיזם, פסיכוטיסיזם ואקסטרוברטיות כמבחינים בין
סוגי עבריינות של נשים. צוהר לבית סוהר.14: 58-72

רדאי, פ. ושות' .(1995). מעמד האישה בחברה ובמשפט. ירושלים: שוקן.

Carlen, P. (2002). Women and Punishment: The struggle for justice. USA:
Willian Publishing.


מיתוסים ודימויים
Mythos and images

ברנדס- ברק, ס. ש. גפן-קושילביץ (2010). "איפה רוז?!" בחינת סיקור רציחתה של רוז פיזם
בעיתונות הישראלית כמקרה בוחן לייצוגי אלימות כנגד ילדים. מסגרות מדיה, כתב עת ישראלי לתקשורת 5, 57-81

להב, ה. (2009) "הנאשמת", "הסיוט", "והתות המכני": מקרה מבחן של סיקור אונס
בעיתונות הישראלית. מגמות מו (1-2), 86 - 108

למיש, ד. (2000). שיח ה"ספייס גירלס": חקר מקרה בהתפתחות זהות מגדרית. כתב העת
פתו"ח, גיליון 4, 21-44.
למיש, ד. (2007). הפוליטיקה של הדרת מיעוט בתקשורת: דימויי נשים וסיקור האלימות
נגדן. בתוך: כספי, ד. (עורך) תקשורת ופוליטיקה בישראל.תל-אביב: מכון וון-ליר והקיבוץ המאוחד, עמ' 208-185.

Ajzenstadt, M. O. Steinberg. (1997). The Feminization of the Female Offender: Israeli Newspaper Reports of Crimes Committed by Women. Women and Criminal Justice, 8, (4), 57-77.


מגדר וחברה
Gender and society
גיליגן, ק' (1995). בקול שונה: התיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האישה. תל אביב:
ספרית פועלים, תשנ"ו.
מילט, ק. (2006). תיאוריה של פוליטיקה מינית (תרגום מתוך "פוליטיקה מינית", 1970).
בתוך: באום ד ושות' (עורכות), ללמוד פמיניזם: מקראה – מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית (עמ' 67-107). תל אביב: הקיבוץ המאוחד והאגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר
פרידמן, א. (1996). בא מאהבה: אינטימיות וכוח בזהות הנשית. תל אביב: הקיבוץ
המאוחד.
פרידן בטי. (2006). הבעיה שאין לה שם. בתוך: באום ד ושות' (עורכות), ללמוד פמיניזם:
מקראה – מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית (עמ' 48 61). תל אביב: הקיבוץ המאוחד והאגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר.
קמיר, א. (2007). כבוד אדם וחוה, פמיניזם ישראלי, משפטי וחברתי. ירושלים: הוצאת
כרמל.

נערות במצוקה:
Girls in stress

טנא, ד. (1987). נערות במצוקה: היבטים טיפוליים. ירושלים: האוניברסיטה העברית,
בי"ס לחינוך.
מור, מ. (2010). "לחזור להתקדם" - שמעות היחידה לקידום נוער בחייהן של נערות.
מניתוק לשילוב", חוברת מס' 16 , תמוז תש"ע - יוני 2010
פנסו, ע. (2000). מ"נערה במצוקה" ל"אישה ישראלית", התהליך החינוכי- שיקומי
בפנימייה. האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון לחקר הטיפוח בחינוך.

Cain, M. (1989). Growing up good: policing the behavior of girls in Europe. London: Sage

נשים בקצה
Women on the edge
אלמוג, ש. (2008). נשים מופקרות. תל אביב: האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון.
ברקו, ע' (2010). אישה פצצה - מחבלים מתאבדים: נשים וילדים בשירות הטרור. הוצאת
ידיעות אחרונות.
גור, ע. (2008). מופקרות, נשים בזנות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, סדרת קו אדום.
להב- רז. י. (2014). שפתרבות ומיניות לשונית בקרב נערות המעורבות בזנות. סוציולוגיה
ישראלית, ט"ז (1), 7 - 30
קרומר-נבו, מ'. (2006). נשים בעוני: סיפורי חיים. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, סדרת
מגדרים.
Farley, M., Cotton, A., Lynne, J., Zumbeck, S., Spiwak, F., Reyes, M.E., Alverez, D., & Sezgin, U. (2003). Prostitution and trafficking in 9 countries: Update on violence and post-traumatic stress disorder. In M. Farley (Ed.), Prostitution, trafficking and traumatic stress. Binghamton, NY: Haworth, pp. 33-74.

היבטים של אלימות כנגד נשים
Violence against women
אלדר-אבידון, ד. (1999). בוחרות בחיים: נשים מוכות גוברות על האלימות. תל אביב: שוקן.
גופשטיין, א. אלימות מינית כלפי מהגרות עבודה בישראל בראי ההליך הפלילי. המשפט י"ז
(1) , תשע"ג 379 - 420
גל, נ. (2003). אלימות נגד נשים: נורמה או סטייה. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
הרמן, ג. (2003). טראומה והחלמה. עם עובד.
חאג' יחיא, מ. (1999). אלימות נגד נשים בהקשר החברתי – התרבותי של החברה
הערבית. בתוך רבין, ק. (עורכת), להיות שונה בישראל: מוצא עדתי ומין בטיפול בישראל (עמ' 243-219). אוניברסיטת תל אביב: רמות
חסן, מ. (1999). הפוליטיקה של הכבוד: הפטריארכיה, המדינה ורצח נשים בשם כבוד
המשפחה. בתוך יזרעאלי, ד ואחרים. מין, מגדר פוליטיקה (עמ' 267-305). תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
לבנון, ל. (2011). מילים מטרידות : סוגיות בהטרדה מינית מילולית. ירושלים: המכון
הישראלי לדמוקרטיה.
לוטן, א.( 2006).אלימות נגד נשים: היקף התופעה וסוגיית הענישה. ירושלים: הכנסת, מרכז
המחקר והמידע
ריד, מ. (2008). עכשיו אני. זה לא לנצח: מסע החלמה מטראומה מינית מתמשכת בילדות.
קרית ביאליק: אח.


נשים נסחרות
Women trafficking
דהאן, י. לבנקורן, נ. (2004). סחר נשים בישראל בחסות שלטון החוק. תיאוריה וביקורת 24,
9- 44.
המרמן, אילנה. (2004). במחוזות זרים: סחר בנשים בישראל. עם עובד: תל אביב
לבנקורן, נ. דהאן, י. (2003). אישה עוברת לסוחר, סחר נשים בישראל. חיפה: אישה
לאישה, מרכז אדווה.
רבינוביץ, מ. (2013). סקירת פעילות מדינת ישראל בתחום המאבק בסחר בבני אדם:
הטיפול בתופעת הסחר בנשים. הכנסת מרכז המחקר והמידע .


תקשורת
Media
למיש, ד. (2007). "הפוליטיקה של הדרת מיעוט בתקשורת: דימויי נשים וסיקור האלימות
נגדן". בתוך: כספי, ד. (עורך) תקשורת ופוליטיקה בישראל.תל-אביב: מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד, עמ' 208-185.

Ajzenstadt, M. O. Steinberg. (1997). The Feminization of the Female
Offender: Israeli Newspaper Reports of Crimes Committed by Women. Women and Criminal Justice, 8, (4), 57-77.


הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה