לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכופתיה ועבריינות - 61636
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 30-09-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר חן-ימית חדד

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yamit10@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר ימית חדד

תאור כללי של הקורס:
הבנה מעמיקה של הפרעת הפסיכופתיה על היבטיה השונים והקשר שלה לעבריינות. בקורס תוצג תמונה רחבה של האישיות הפסיכופתית, תוך התייחסות להבנת פסיכופתיה בהיבט הפסיכיאטרי, הקרימינולוגי והמשפטי, וכן להשלכות הפסיכופתיה על דרכי ההתמודדות והטיפול עימה בהיבטים השונים. דגש יינתן על הקשר בין פסיכופתיה לפשיעה בצורותיה השונות.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להגדיר את האישיות הפסיכופתית ולזהותה, להבדיל בין הפרעת אישיות למחלת נפש, להבדיל ולהשוות בין ההגדרות השונות לפסיכופתיה, בהיבט הפסיכיאטרי ובהיבט המשפטי, לבקר הגדרות אלו ולדון בהשלכות הנובעות מעצם ההגדרות השונות לפסיכופתיה. להעריך את הקשר בין פסיכופתיה לפשיעה בצורותיה השונות.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. פסיכופתיה- הגדרות
2. פסיכופתיה כהפרעת אישיות
3. הסברים לפסיכופתיה
4. אבחון פסיכופתיה
5. פסיכופתיה ועבריינות
א. פסיכופתיה, עבריינות ורצידיביזם
ב. פסיכופתיה ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים
ג. פסיכופתיה, התנהגות אלימה ורצח
ד. פסיכופתיה ועבריינות מין

חומר חובה לקריאה:
א. פסיכופתיה-הגדרות
קרסון, ר"צ, בוצ'ר, ג' ומינקה, ס' (2001). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים (כרך א', עמ' 489-
541). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
Millon, T., Simonsen, E., Birket-Smith, M., & Davis, R.D. (2003). Psychopathy:
Antisocial, criminal, and violent behavior (pp. 3-31). New York, London: The
Guilford Press.

ב. פסיכופתיה כהפרעת אישיות
נוימן, מ' (2010). הפרעות אישיות. בתוך ח' מוניץ (עורך), פרקים נבחרים בפסיכיאטריה (מהדורה
חמישית, עמ' 386-379, 398-396). תל אביב: דיונון.
Patrick, C.J. (2007). Handbook of psychopathy (pp. 3-13, 133-155). New York,
London: The Guilford Press.

ג. הסברים לפסיכופתיה
קרסון, ר"צ, בוצ'ר, ג' ומינקה, ס' (2001). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים (כרך א', עמ' 489-
541). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
Millon, T., Simonsen, E., Birket-Smith, M., & Davis, R.D. (2003). Psychopathy:
Antisocial, criminal, and violent behavior (pp. 215-287). New York, London: The
Guilford Press.
Patrick, C.J. (2007). Handbook of psychopathy (pp. 375-385). New York, London:
The Guilford Press.

ד. אבחון פסיכופתיה
וייס, י' (2008). כלים מובנים להערכת מסוכנות של עבריינים ושל עברייני מין. בתוך א' שהם
(עורכת), הפיקוח על עברייני מין בישראל: ענישה או טיפול (עמ' 61-47). תל אביב:
פרלשטיין-גינוסר, המכללה האקדמית אשקלון.
סמנה, ר' (2007). סקירת PCL-R: כלי לאבחון פסיכופתיה. נדלה ב- 04.09.2016 מאתר
פסיכולוגיה עברית- http://www.hebpsy.net/articles.asp?id&eq;1304
Patrick, C.J. (2007). Handbook of psychopathy (pp. 58-88). New York, London: The
Guilford Press.

ה. פסיכופתיה ועבריינות
פסיכופתיה, עבריינות ורצידיביזם
Dhingra, K., & Boduszek, D. (2013). Psychopathy and criminal behaviour: A
psychosocial research perspective. Journal of Criminal Psychology, 3 (2),
83-107.
Skeem, J.L., & Cooke, D.J. (2010). Is criminal behavior a central component of
psychopathy? Conceptual directions for resolving the debate. Psychological
Assessment, 22, 433-445.
Theodorakis, N. (2013). Psychopathy and its relationship to criminal behaviour.
IALS Student Law Review, 1, 47-56.

פסיכופתיה ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים
Schulz, N., Murphy, B., & Verona, E. (2016). Gender differences in psychopathy
links to drug use. Law and Human Behavior, 40, 159-168. Doi:
10.1037/lhb0000165.

פסיכופתיה, התנהגות אלימה ורצח
Flexon, J.L., & Meldrum, R.C. (2013). Adolescent psychopathic traits and violent
delinquency: Additive and nonadditive effects with key criminological
variables. Youth and Juvenile Justice, 11 (4), 349-369. Doi:
10.1177/1541204012470850.
Myers, W.C., & Justen-Vo, E. (2012). Adolescent parricide and psychopathy.
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 56,
715-729.

פסיכופתיה ועבריינות מין
כהן, ד"א (2010). פסיכופתיה ועבריינות מין. בתוך מ' שחורי, ש' בן דוד ומ' חובב (עורכים), טיפול
בעברייני מין בישראל: אתגרים בזיהוי, באפיון ובמענה טיפולי (עמ' 68-45). ירושלים:
כרמל.

חומר לקריאה נוספת:
בזק, י' (2006). משפט ופסיכיאטריה: אחריותו המשפטית של הלקוי בנפשו. שריגים-ליאון:
נבו הוצאה לאור בע"מ.
Arrigo, B.A., & Griffin, A. (2004). Serial murder and the case of Aileen Wuornos:
Attachment theory, psychopathy, and predatory aggression. Behavioral Sciences
and the Law, 22, 375-393.
Glenn, A.L., & Raine, A. (2014). Psychopathy: An introduction to biological findings
and their implication. New York and London: New York University
Press.
Martens, W.H.J. (2000). Antisocial and psychopathic personality disorders: Causes,
course, and remission- A review article. International Journal of Offender
Therapy and Comparative Criminology, 44, 406-430.
Shaw, E. (2016). Psychopathy, moral understanding and criminal responsibility.
European Journal of current legal Issues, 22, 1-25.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה