לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הפוליטיקה של הטבע - 53603
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-08-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר לירון שני

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: liron.shani@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר לירון שני

תאור כללי של הקורס:
סמינר/קורס זה יתמקד בניתוח ביקורתי של היחסים בין סביבה, חקלאות, מדע וחברה. במהלך הסמינר נכיר מגוון תיאוריות ומקרי בוחן במחקר החברתי על היחסים בין הסביבה והחברה והמשמעיות הפוליטיות שלהן, נפרק מושגים שונים כגון 'השטחים הפתוחים', 'פיתוח בר-קיימא', 'חקלאות אורגנית', "מינים פולשים" ועוד, ונבחן כיצד ניתן להבין דרכם סוגיות אקטואליות של סביבה וחברה בישראל ובעולם. חלק מהשאלות שהקורס יעסוק בהן יהיו: כיצד משתמשים ב'טבע' בסכסוכים לאומיים, דתיים, כלכליים ופוליטיים? למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על הטבע ועל דבר 'טבעי'? כיצד קבוצות שונות מפרשות את היחסים בין הסביבה לחברה? מהם האינטרסים השונים בתוך מאבקים סביבתיים, כיצד ניתן לנתח מדיניות סביבתית ועוד. רוב הסמינר יתבסס על חומרי קריאה וצפיה אנתרופולוגים אך ישולבו גם חומרים מתחומים משקים כגון גאוגרפיה, לימודי סביבה, היסטוריה, לימודי מדע וטכנולוגיה ועוד.
בסוף הסמינר הסטודנטים והסטודנטיות יכתבו עבודה סמינריונית/קורסית, בה הם יבחרו מקרה/נושא רלוונטי וינתחו באותו באמצעות הכלים שנלמדו בסמינר.

מטרות הקורס:
חשיפת הסטודנטים ליחסי הכוח הקיימים ביחסי סביבה וחברה ולמגוון התפיסות ודרכי המחשבה הקיימים כלפי הטבע והסביבה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין מושגי יסוד, תאוריות וגישות במחקר החברתי על סביבה וחברה, להכיר תופעות סביבתיות ממגוון זויות (תרבותיות, פוליטיות, כלכליות וכו'), לקרוא ולנתח מאמרים אקדמאים, לנתח תופעות סביבתיות עכשוויות בכלים ביקורתיים ולכתוב עבודה המשתמשת בכלים אלו לצורך ניתוח תופעה המעניינת אותם.

דרישות נוכחות (%):
חובה

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות סינכרונית, הרצאות א-סינכרונית, קריאת מאמרים, קטעי וידאו, קטעי אודיו, דיון בכיתה, מצגות סטודנטים, הרצאות אורחות, כתיבת עבודה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
• מה היא הפוליטקה של הטבע
• האם הטבע הוא 'טבעי' -
• ניתוח חברתי של טסע, סביבה וסביבתנות
• טבע-תרבות
• לדעת טבע – הדמיון הסביבתי
• טבע פוליטי? אדמה, מרחב, סביבה ונוף
• טבע פוליטי? עצים, שמורות טבע ושינוי הסביבה
• חקלאות, גלובליזציה וכוח
• נחלת הכלל, משאבים וניצול הטבע.
• מאבקים סביבתיים
• שינוי אקלים,
האנתרופקן ואנושי ולא אנושי


חומר חובה לקריאה:

1.הקדמה – מה היא הפוליטיקה של הטבע?

2.האם הטבע הוא 'טבעי'?
• Raffles, Hugh. 2000. “The Amazon: A Natural Landscape?” Seminar, February.
• Cronon, William. 1995. “The Trouble with Wilderness or, Getting Back to the Wrong Nature,” in W. Cronon ed. Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature, W.W. Norton.

3.ניתוח חברתי של טבע, סביבה וסביבתנות:
• Townsend, Patricia K. 2008. Environmental Anthropology: From Pigs to Policies. 2nd ed. Waveland Press. Chapter 1 (Introduction).
• גוטקובסקי, נתליה, רפי גרוסגליק, ולירון שני, 2017. "לקראת פרדיגמה חברתית-סביבתית בישראל: הקדמה לגליון מיוחד על סביבה וחברה בישראל", סוציולוגיה ישראלית יח(2), עמ' 6–28.

4.טבע- תרבות
• Descola, Philippe. 2012. Beyond nature and culture: The traffic of souls. Translated by Janet Lloyd. HAU: Journal of Ethnographic Theory 2 (1): 473-500.
• לאטור, ברונו. מעולם לא היינו מודרנים: מסה באנתרופולוגיה סימטרית – מבחר פרקים (אבנר להב, מתרגם). תיאוריה וביקורת, (2005): 26, 43-73.


5.לדעת טבע - הדמיון הסביבתי
• Holt, Flora Lu. 2005. The Catch-22 of conservation: indigenous peoples, biologists, and cultural change. Human Ecology. 33(2):199–215.
• Davis, D. 2011. “Imperialism, Orientalism, and the Environment in the Middle East: History, Policy, Power, and Practice.” In Environmental Imaginaries of the Middle East and North Africa, ed. Diana Davis and Edmund Burke, Athens: Ohio University Press :1–22.


6.אדמה, מרחב, סביבה ונוף
• Filippucci, P. 2016. Landscape. In The Cambridge Encyclopedia of Anthropology (eds) F. Stein,.
• שאליני רנדריה (2010). תוכניות גלובליות ועולמות-חיים מקומיים: מורשות קולוניאליות של שימור, שלילת זכויות ומשילּות סביבתית בהודו הפוסט-קולוניאלית. תאוריה וביקורת, 37, עמ‘ 257-274.

7.עצים, שמורות טבע ושינוי הסביבה
• עיד, ראמז. היררכיה של חובות: הטבע ככלי לעיצוב יחסם של תושבי הכפרים הדרוזיים בכרמל למדינה". סוציולוגיה ישראלית יח(2): 48-29.
• Mathews, Andrew, 2008. State making, knowledge, and ignorance: translation and concealment in Mexican forestry institutions. American Anthropologist 110 (4): 484-494.

8.חקלאות, גלובליזציה וכוח
• Fairhead, J., Leach, M., & Scoones, I. (2012). Green Grabbing: a new appropriation of nature? Journal of Peasant Studies, 39(2), 237-261
• גרוסגליק, רפי. 2016. אזרחות-צרכנות? אוכל אורגני ותרבות גלובלית בישראל. סוציולוגיה ישראלית יז(2), עמ' 93–115.

9.נחלת הכלל, משאבים וניצול הטבע -
• Townsend, Patricia K. 2008. Environmental Anthropology: From Pigs to Policies. 2nd ed. Waveland Press. 7. The Underground Environment: Minerals.
• Agrawal, A. 2003. Sustainable Governance of Common-Pool Resources: Context, Methods, and Politics. Annual Review of Anthropology, 32, 243–262.

10. מאבקים סביבתיים
• Richard White. 1995. “’Are you an Environmentalist or Do You Work for a Living?’ Work and Nature” in W. Cronon ed. Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature, W.W. Norton.
• רבינוביץ, דני. 2006. כת הטבע ודה-פוליטיזציה של איכות הסביבה: המקרה של כביש חוצה ישראל. בתוך ח' הרצוג וכ' להד (עורכות), יודעים ושותקים: מנגנוני השתקה והכחשה בחברה הישראלית (עמ' 133--144). ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד.

11.שינוי האקלים, אנתרופקן ואנושי-לא אנושי

• Barnes, J., & Dove, M. R. (Eds.). (2015). Climate Cultures: Anthropological Perspectives on Climate Change. Yale University Press. Introduction.
• Chua, Liana, and Hannah Fair. 2019. "Anthropocene." Cambridge Encyclopedia of Anthropology.

12. מצגות סטודנטים

13. מצגות סטודנטים וסיכום הקורסחומר לקריאה נוספת:
• אלגזי, גדי.2010. מיער גיר לאום חיראן: הערות על הטבע הקולוניאלי ושומריו. תאוריה וביקורת, 37: 232–253.
• אגמון-שניר, חגי. 2000. שמירת טבע כחמדנות נוסטלגית. בתוך בנשטיין ג'רמי (עורך) מקום למחשבה – מקראה בחשיבה והגות סביבתית בת זמננו. המשרד להגנת הסביבה, מרכז השל לקיימות והחברה להגנת הטבע, עמ' 255-260.
• אריאלי, דניאלה. 1997. הבניה תרבותית של טבע: המקרה של החברה להגנת הטבע בישראל. מגמות. לח(2). 189 - 206 .
• אורטנר, שרי. 2007. "האם היחס בין הנשי לגברי הוא כמו היחס שבין הטבע לתרבות?" בתוך: עורכות: ינאי, ניצה, אלאור, תמר, לובין, אורלי, נווה, חנה ועמיאל-האוזר, תמר. דרכם לחשיבה פמיניסטית – מבוא ללימודי מגדר: מקראה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 25 – 44.
• גרוסגליק, רפי. 2016. אזרחות-צרכנות? אוכל אורגני ותרבות גלובלית בישראל. סוציולוגיה ישראלית יז(2), עמ' 93–115.
• שני, לירון, 2017. "השטח שבין טבע לתרבות: מבט אנתרופולוגי על 'השטחים הפתוחים' בישראל", סוציולוגיה ישראלית יח(2), עמ' 101–124.
• בן דוד, אורית. 1998. חברה וטבע בטיולי נוער של החברה להגנת הטבע. בתוך: עורכים: אורית אבוהב ואחרים. ישראל: אנתרופולוגיה מקומית. תל-אביב: צ’ריקובר, עמ' 451-482.
• עיד, ראמז. היררכיה של חובות: הטבע ככלי לעיצוב יחסם של תושבי הכפרים הדרוזיים בכרמל למדינה". סוציולוגיה ישראלית יח(2): 48-29.
• רבינוביץ, דני .2009. הנה זה בא: כיצד נשרוד את שינוי האקלים. ת"א: הקיבוץ המאוחד.
• Townsend, Patricia K. 2008. Environmental Anthropology: From Pigs to Policies. 2nd ed. Waveland Press.
• Dunlap, R. E. & Catton Jr, W. R. (1979). Environmental sociology. Annual Review of Sociology, 5(1), 243--273.
• Lien, M. E., & Law, J. 2011. ‘Emergent Aliens’: On Salmon, Nature, and their Enactment. Ethnos, 76(1), 65-87.
• McKee, Emily. 2016. Dwelling in Conflict: Negev Landscapes and the Boundaries of Belonging. Stanford University Press.
• Abufarha, N. 2008. Land of symbols: Cactus, poppies, orange and olive trees in Palestine. Identities: Global Studies in Culture and Power, 15(3), 343-368.
• Mintz, Sidney. 1985. Sweetness and power. New York: Viking.
• Tal, Alon. 2007. "To make a desert bloom: The Israeli agricultural adventure and the quest for sustainability." Agricultural History: 228-257.
• Gutkowski, N. 2018. Governing through Timescape: Israeli Sustainable Agriculture Policy and the Palestinian-Arab Citizens. International Journal of Middle East Studies., 50(3), 471-492. ‏
• Dove, M. R. 2011). The Banana Tree at the Gate: A History of Marginal Peoples and Global Markets in Borneo. New Haven, Yale University Press. P. 73-101
•Fortun, Kim. 2009. Advocacy after Bhopal: Environmentalism, disaster, new global orders. University of Chicago Press, 2009.
•Mitchell, Timothy. 2002. “Can the Mosquito Speak?” In Rule of Experts: Egypt, Techno-politics, Modernity. Pp. 19-53. Berkeley: University of California Press

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
ראו פירוט במידע נוסף

מידע נוסף / הערות:
השתתפות ( 10%)
הגשת עבודה סופית ( 50% )
הגשת דו"חות קריאה 20% )
הצגת מאמר בכיתה (20%)
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה