לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סוציולוגיה של המשפט - 53116
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 12-03-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יעל ברדה

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Yael.Berda@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג' 10:30 - 12:00

מורי הקורס:
ד"ר יעל ברדה

תאור כללי של הקורס:
למשפט יש חיי חברה. יתכן שיש למשפט חיים חברתיים רבים ומגוונים. יש אפילו אלה שרואים את המשפט כתרבות. אבל קודם כל, המשפט הוא תוצר של כוחות חברתיים, תרבותיים וכלכליים. המשפט נוצר דרך מה שאנשים מחליטים להלחם עליו ולהסתכסך לגביו, מהו המובן מאליו ומה מותר ואסור לאמר בחברה. אבל המשפט הוא מוסד שמאפשר את קיומם של הרבה מוסדות חברתיים אחרים.
הגישה הסוציולוגית למשפט מציעה להתבונן על מבנים משפטיים, על האופן שבו המשפט הופך לתרבות ולאידיאולוגיה, על כוחם הפוליטי והחברתי של מוסדות. בקורס נלמד, דרך סוגיות אקטואליות ולפעמים בוערות ושנויות במחלוקת, על האופן שבו משפט, מוסדות חברתיים ופרקטיקות כלכליות ופוליטיות מבנים זה את זה. הקורס הוא ביקורתי במסורת של תנועת "משפט וחברה" ומבקש לאתגר תפיסות שרואות במשפט מערכת עצמאית המנותקת באופן זה או אחר מהכלכלה הפוליטית של המדינה והחיים החברתיים בה. בנוסף, תנועת משפט וחברה ראתה במשפט כלי משמעותי לשנוי חברתי ופוליטי רחב היקף, ולאורך הקורס נדון גם במנעד האפשרויות לשינוי חברתי שמציעים לנו חומרי הקריאה והדיונים בכיתה.
מטרות הקורס:
למשפט יש חיי חברה. יתכן שיש למשפט חיים חברתיים רבים ומגוונים. יש אפילו אלה שרואים את המשפט כתרבות. אבל קודם כל, המשפט הוא תוצר של כוחות חברתיים, תרבותיים וכלכליים. המשפט נוצר דרך מה שאנשים מחליטים להלחם עליו ולהסתכסך לגביו, מהו המובן מאליו ומה מותר ואסור לאמר בחברה. אבל המשפט הוא מוסד שמאפשר את קיומם של הרבה מוסדות חברתיים אחרים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של הקורס סטודנטיות/ים יוכלו:
1. לזהות גורמים חברתיים שמשפיעים על היווצרות של מוסדות משפטיים.
2. יוכלו לבקר הסדרים משפטיים ולהבחין בין טקסטים משפטיים שיש לגביהם הסכמה דמוקרטית פורמלית (כמו חוקים של הכנסת) לבין טקסטים ומוסדות משפטיים שהם תוצר של מאבקי כוח סמויים מן העין.
3. הסטודנטים יוכלו לנתח באופן בסיסי את הקשר בין זכויות משפטיות והיכולת להשתמש במוסדות משפטיים עבור קבוצות שונות באוכלוסיה על בסיס הבדלי מעמד, גזע, מגדר, לאום, דת ונטיה מינית.
4. הסטודנטים יוכלו לחלץ טיעון משפטי, לזהות את התיאוריה והמתודה בו הכותבת משתמשת, להביא דוגמא חיצונית לאותו הטיעון, ולהביע עליו דעה.

דרישות נוכחות (%):
60

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה פרונטלית ודיונים בקבוצות, ניירות תגובה, עבודה מסכמת.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
נושאי השיעורים:

1. מבוא

2. משפט ו(אי) שיויון
3 שיעורים

3. משפט ומרחב
3 שיעורים
3. משפט, מגדר ותרבות
3 שיעורים

4. משפט וריבונות (בטחון המדינה , הפרטה, הלאמה, כליאה)
3 שיעורים

חומר חובה לקריאה:
התאריכים ישתנו ויפורסמו בסוף סמסטר א לקראת תחילת הקורס

1. מבוא לסוציולוגיה של המשפט - מאבות הסוציולוגיה למשפט, חברה ותרבות.
נא לקרוא את הזמנה לסוציולוגיה של המשפט של דפנה הקר לשיעור הראשון

2. משפט ו(אי) שיויון או למה סכסוכים משפטיים הם לא עניין "אוביקטיבי"
היווצרותם של סכסוכים והשנותם - מתן שם, הטלת אשם, עמידה על זכות - פלסטינר סאראט ושיינגולד מעשי משפט כרך ג' 2010

3. משפט, מעמד וחלוקת משאבים
מדוע אלה שיש להם נוטים להצליח: הרהורים על גבולות השינוי המשפטי
מעשי משפט כרך ד'

4. ההבניה המשפטית של דיכוי חברתי א(וגם של פריבילגיות)
יפעת ביטון, על טיבה וטובה של הפליה: המזרחים בישראל בין הגלוי לנסתר, מעשי משפט כרך ד 2011
Loïc Wacquant, “Deadly Symbiosis: When Ghetto and Prison Meet and Mesh.” 3
Punishment and Society 95‐134 (2001).


5. משפט ומרחב 1 - בית המשפט
שירת הסירנות: שיח וחלל בבית המשפט - אביגדור פלדמן


6. משפט ומרחב 2 בארץ עם עו''ד נטע עמר (קריאה בהמשך)
הסרט שלטון החוק של רענן אלכסנדרוביץ


7. משפט ומרחב 3 בעולם

רונן שמיר
ישראל במשפחת העמים : כמה הערות על התנתקות כמשטר תנועה גלובלי
בתוך משפט וממשל ח, 2 (תשסה) 601-642


8. משפט, מגדר פוליטיקה - טעימה מהתחום:
1. מנאר חסן הפוליטיקה של הכבוד בתוך הספר מין מגדר פוליטיקה עמ 267

2. סיפור של אונס לא יותר -
9. תודעה משפטית והתנגדות משפטית:

Patricia Ewick and Susan Silbey, “Conformity, Contestation and Resistance:  An Account of
Legal Consciousness.”  26 New England Law Review 731‐750 (1991‐1992).   

קלריס חרבון: השתכנות מתקנת - סיפורן של נשים המתקנות עוול הסטורי. בתוך דפנה
ברק-ארז ואח׳ (עורכות), עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם (הוצאת נבו, 2007), עמ׳ 41


10. משפט ותרבות - או ההבניה המשפטית של דיכוי חברתי חלק ב'.
איך זה שכוכב אחד מעז... למען השם? - עלילות משפטיות: השוואה נרטיבית בין ת"פ (י-ם) 305/93 מ"י נ' דרעי לבין ת"פ (ת"א) 329/96 מ"י נ' אולמר, ארנה בן נפתלי, אסף ברם, הילה תירוש

קלריס חרבון: דיור ציבורי בתוך לקסיקון המחאה החברתית

משפט ובטחון המדינה
סמירה אסמיר בשם הבטחון הקדמה לגיליון מחברות עדאלה 4 אביב 2004

הגדרת האסירים הפלסטינים בישראל - עביר בכר מחברות עדאלה
גיליון 5 2009 בעמ' 57

מעצר מנהלי: אתמול פלסטינים, היום מתנחלים, מחר אתם
03 אוג', 2015
נעם רותם


12. המאבק על משאבי הכלל- הפרטה, הלאמה ומה שבינהם

דפנה ברק-ארז
"זכויות אדם בעידן של הפרטה"
עבודה, חברה ומשפט, כרך ח, עמודים 209 – 224, 2001.

יעל ברדה וגלעד ברנע הפרטת בתי הסוהר
מעשי משפט כרך ב

מתוה הגז סיטבון ומיכאלי - מעשה משפט כרך ז


13. כליאה וגזע - בתי סוהר
בועז סנג'רו כליאה - חשיבה מחודשת הסניגור 220 עמ' 4 Penal Excess and Surplus Meaning: Public Torture Lynchings in Twentieth-Century America
David Garland
Law & Society Review
Vol. 39, No. 4 (Dec., 2005), pp. 793-833

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 66 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 24 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
בסיום הקורס יגישו הסטודנטיות/ים עבודה בהיקף של עד 6 עמודים שמשקלה יהיה 66% מהציון.
במשך הקורס, הסטודנטים יבחרו 4 מתוך 11 שיעורים שבהם יגישו נייר תגובה בין 250 ל 500 מילה, על חומר הקריאה של השיעור. כל נייר עמדה עובר יזכה את הכותבת ב6 נקודות. ניירות עמדה מצטיינים יקבלו נקודה נוספת, כך שניתו יהיה לצבור 5 נקודות נוספות לציון סופי של 105.
ההשתפות בקורס היא משמעותית ומהווה 10% מהציון הסופי. סטודנטים שמתקשים להשתתף ולדבר מול קהל גדול, מסיבות שונות (שפה, פחד קהל ועוד) מתבקשים לבוא ולדבר עם המרצה בשעות הקבלה ונמצא יחד חלופה הולמת למרכיב הציון של ההשתתפות. נדרשת נוכחות ב 60% מהשיעורים.
דף ההנחיות לכתיבת הדוחות הוא חלק בלתי נפרד מדרישות הקורס. הנחיות לעבודה המסכמת ינתנו בשליש האחרון של הסמסטר.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה