לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מעבדה בסטטיסטיקה - 52568
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סטטיסטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): אור צוק

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: or.zuk@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שני 14-15

מורי הקורס:
ד"ר אור צוק

תאור כללי של הקורס:
ניתוח סטטיסטי שלם של קבצי נתונים מורכבֿים

מטרות הקורס:
לנתח בעיות אמת של ניתוח נתונים מ - "א עד ת". באופן זה נשלב את חומר הלימוד שנלמד בתואר הבוגר כולו, בנוסף להפעלה של שיטות תיאורטיות חדשות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הבנה של מטרות המחקר.

סטטיסטיקה תיאורית: הצגה של נתונים מורכבים.

ניתוח נתונים מורכבים במטרה להבין את משמעות המשתנים והיחסים בינם לבין עצמם וכן לזהות טעויות וחריגים.

ניסוח מודלים סטטיסטיים (או מודלים) המתאימים למטרות המחקר.

בדיקת התאמת המודל לנתונים וביצוע התאמות נדרשות.

הפעלה של המודל לניתוח הנתונים על ידי הפעלה של תוכנה סטטיסטית תוך כתיבת קוד מחשב.


דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: מפגשים שבועיים בזום וכן סרטונים א-סינכרוניים במקרים מסויימים.
נשקיע את כל הזמן בניתוח בעיה סטטיסטית. הכיתה תתחלק לקבוצות שיעבדו על הבעיה ובכל שבוע יוצגו התוצאות על ידי הסטודנטים, והמרצה יציג חומר תיאורטי נוסף במידת הצורך. יתקיים דיון על המטרות והשיטות לצעד העוקב בניתוח. תוצאות הצעד העוקב יוצגו בשבוע העוקב.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בנוסף לחומר הנדרש מקורסים קודמים (הסקה סטטיסטית, סטטיסטיקה תיאורית, רגרסיה, תכנות) נשתמש גם באופן נרחב במודלים לינאריים, שיטות ויזואליזציה מורכבות בשיטות עתירות מחשב.


חומר חובה לקריאה:
יינתן במהלך הקורס.

חומר לקריאה נוספת:
יינתן במהלך הקורס

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 15 %
הרצאה15 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 50 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 20 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הערכה בקורס:
ינתנו תרגילים באופן שוטף לאורך הסמסטר שיבדקו לציון (50%). כמו כן, כל קבוצה תציג פעם אחת בפני הכיתה את עבודתה (15%).
לקראת סוף הסמסטר יערך בוחן בכתב בכיתה (במשקל 20%). בסוף הסמסטר יוגש דו"ח מסכם (15%).

ישנה חובת נוכחות של לפחות 10 מפגשים מתוך 13 אלא באישור המרצה
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה