לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

גוף ונפש ומה שבניהם – רעיונות קדם-מודרניים על גוף, נפש, בריאות וחולי בעולם המערבי - 39874
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): דר' אורלי לואיס

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: orly.lewis@mail.huji.ac.il , orly.lewis@hu-berlin.de

שעות קבלה של רכז הקורס: ב' 10-11

מורי הקורס:
ד"ר אורלי לואיס

תאור כללי של הקורס:
הסמינר יעסוק בראשית חקר הגוף והנפש והטיפול בהם בעולם המערבי. נדון ברעיונותיהם של רופאים ופילוסופים יוונים ורומים (מאות חמישית לפנה"ס עד השנייה לספירה), רעיונות אשר היוו את הבסיס לפרקטיקה הרפואית ולתפיסות אודות גוף ונפש בימי-הביניים, העת החדשה המוקדמת ועמוק אל תוך העת החדשה.
דרך הרצאות מבוא ועיון בכתביהם (המתורגמים) של רופאים כגון "היפוקראטס" וגאלנוס כמו גם פילוסופים כגון אפלטון, אריסטו וחברי האסכולה הסטואית, נדון בתשובות שהציעו חוקרים אלו ובני זמנם לשאלות כגון: ממה בנוי גוף האדם? כיצד הוא נוצר ומתפתח? מהי תרומתם הייחודית של גוף הגבר וגוף האישה לתהליך הרבייה? מהי הנפש, מה תפקידיה בגוף האדם וכיצד היא מבצעת אותם? מדוע אנו נושמים? כיצד אנו קולטים, מעכלים וזוכרים את המתרחש סביבנו ונעים ממקום למקום? מה קורה בגופנו בזמן חולי גופני או נפשי, כיצד ניתן לטפל במחלות אלו ומי אמון על הטיפול בהן? מהם ההבדלים בין נשים וגברים מבחינה גופנית, נפשית ורפואית?

הקורס מיועד לתלמידים המתעניינים בהיסטוריה של הרעיונות, מדע ופילוסופיה ובנושאי מגדר וגוף ומיניות.
אין צורך בידיעת יוונית או לטינית.
רוב חומר הקריאה יהיה באנגלית.

מטרות הקורס:
-הבנת השאלות שעניינו את הרופאים והפילוסופים בעת העתיקה אודות גוף, נפש והקשר בניהם, מדוע התעניינו בשאלות אלו וכיצד ניסו לענות עליהן.
-היכרות עם תאוריות ושיטות רפואיות בעת העתיקה והבנת הקשר בין רפואה ופלוסופיה בתקופה זו.
-היכרות עם מקורות הידע של רופאים ופלוסופים של הטבע בעת זו.
-היכרות עם הכתבים הרפואיים המרכזיים בעת העתיקה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין ולהסביר את מושגי היסוד ברפואה העתיקה.
לתאר את הידע העתיק אודות מבנה הגוף ואת הרעיונות המרכזיים באמצעותם הוסברה פעילותם הסדירה של הגוף והנפש, כמו גם הגורמים לשיבושים בפעילותם ואופן הטיפול בהם.
להכיר, לקרוא ולנתח מקורות ראשוניים העוסקים בגוף ונפש.
להציג שאלות מחקר בתחום ולהציע דרך מחקרית למציאת מענה על שאלות אלו.

דרישות נוכחות (%):
85% (עד 3 היעדרויות)

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות מבוא קצרות של המרצה ודיונים על בסיס קריאה במקורות ראשוניים.
דוחות: במהלך הסמסטר יידרש כל סטודנט/ית להגיש שלושה דוחות קצרים (2-1 עמודים) על-בסיס חומר הקריאה אודות נושאים שונים לבחירתו/ה מתוך נושאי הקורס (הסבר מדוייק יינתן במפגש הראשון).

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא:
-ההיסטוריה של חקר האנטומיה והפיזיולוגיה - התפתחות האנטומיה והפיזיולוגיה בעת העתיקה
-המקורות העומדים לרשותנו

רעיונות יוונית ורומיים אודות:
-יסודות ואבני הבניין של הגוף וחלקיו
-דם ואוויר בשימור חיים, חישה, חשיבה ותנועה
-מבנה ותפקידי המוח
-מבנה ותפקידי המערכת הקרדיו-וסקולרית
-מבנה ותפקידי מערכת העצבים
-"מבנה" ותפקידי הנפש
-אופן פעילות הנפש בגוף
-אופן היווצרותם של חיים והתפתחות העובר
-תפקידי הזרע, דם הווסת ו"הזרע הנשי" בתהליך הרבייה
-תפקיד הנפש בהתפתחות העובר וחלקי הגוף
-הגורמים למחלות ואופן הטיפול בהם
-מחלות נפש
-גניקולוגיה ומחלות נשים

חומר חובה לקריאה:
רשימת קריאה מפורטת תחולק במפגש הראשון. עיקר הקריאה תהיה ממקורות ראשוניים (בתרגום) ותינתן המלצה לספרות משנית רלוונטית.

נקרא קטעים מתוך המחברים והחיבורים הבאים:

:"HIPPOCRATES"
On the Sacred Disease
On Regimen
Fleshes
Breaths
On the Heart

:PLATO
Timaeus
Republic

:ARISTOTLE
History of Animals
Generation of Animals
On Respiration
Parts of Animals

[Fragments of HEROPHILUS in]
Von Staden, Heinrich. 1989. Herophilus: the art of medicine in early Alexandria : edition, translation, and essays. Cambridge: Cambridge University Press.

[Fragments of the STOICS in]
Long, A. A., and D. N. Sedley. 1987. The Hellenistic philosophers. Cambridge: Cambridge University Press.

:GALEN
On the Use of Respiration
On the Doctrines of Plato and Hippocrates
The Faculties of the Soul Follow upon the Mixtures of the Body
On Semen

חומר לקריאה נוספת:
יחולק בתחילת הסמסטר

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 90 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 10 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה