לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מהגרים וריבוי זהויות בעידן הגלובלי - 34558
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 02-11-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חינוך

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ג'וליה רסניק

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: julia.resnik@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: קביעת פגישה דרך מייל קביעת פגישה דרך מייל

מורי הקורס:
פרופ ג'וליה רסניק

תאור כללי של הקורס:
בקורס זה נעמיק בתהליכי הגלובליזציה מהיבט כלכלי, פוליטי ותרבותי ובתרומתם לתנועות הגירה בינלאומיות ונעמיק בשינויים שחלים על תפיסת האזרחות בימינו. נדון באופן שהגלובליזציה על מרכיביה מבנות את זהותם של צעירים בכלל ושל ילדים מהגרים ובני מהגרים בפרט ובדרך שמערכת החינוך תורמת להבנייה זו מחד ומתמודדת עם הגיוון האתני, הדתי והגזעי בבתי הספר, מאידך.

מטרות הקורס:
להקנות לתלמידים הבנה של הקשר בין תהליכי הגלובליזציה והכלכלה הגלובלית לבין תהליכי ההגירה, ושל השפעת הגלובליזציה הכלכלית והתרבותית על התפתחות הזהות של צעירים בכלל ומהגרים בפרט. להעניק לתלמידים ראייה מעמיקה של המורכבות הבית ספרית בעלת מגוון דתי, תרבותי ואתני ושל דרכי התמודדות אפשריים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. לאפיין את תהליכי הגלובליזציה הכלכלית ואת ההשפעות שלה על חלוקת העבודה ועל שוק העבודה העכשוויים.
2. להסיק מהאופי של שוק העבודה הגלובלי לכישורים הנדרשים מהעובדים בשוק זה וכיצד מערכת החינוך אמורה להיערך לכך.
3. לתאר כיצד תהליכי הגלובליזציה מעודדים תהליכי הגירה.
4. לדון באופן שהגלובליזציה ופעילות הסדרים וארגונים בינלאומיים משפיעים על יכולת קביעת מדיניות כלכלית, פוליטית, חברתית של המדינה ועל התרבות הלאומית (תרבות גלובלית לעומת תרבות מקומית).
5. להסביר כיצד טכנולוגיות מידע ותקשורת חדישות משפיעות על היחסים החברתיים ועל אופן בניית הזהות של צעירים בכלל ושל מהגרים בכלל.
6. להציג את סוגי הזהות המתפתחים בקרב מהגרים צעירים בעולם הגלובלי (טרנס לאומי, היברידי, קוסמופוליטי) ולהסביר את הזיקה של זהויות אלה לכלכלה הגלובלית.
7. להבחין בין הקטגוריות השונות של מהגרים (ללא תעודות, מהגרי עבודה, מבקשי מקלט ופליטים) ולאפיין כל אחת מהקבוצות.
8. לסכם כיצד מתמודדות מערכות החינוך עם הגיוון של האוכלוסיות בבתי הספר.
9. להדגים כיצד הנחלת תודעה גלובלית בקרב הצעירים יכולה לסייע לפתרון בעיות שהן פועל יוצא מהגלובליזציה, בכלל ומהגישה הכלכלית הניאו-ליברלית, בפרט.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: פרונטלי, דיון בקבוצות, עבודות בקבוצות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שבוע 1: גלובליזציה כלכלית וחלוקת העבודה החדשה
שבוע 2: היחלשות המדינה בעידן הגלובלי?
שבוע 3: תרבות לאומית או תרבות גלובלית?
שבוע 4: תפיסת האזרחות בעידן הגלובליזציה – קוסמופוליטיות VS לאומיות?

שבוע 5: שינויים בתפיסת האזרחות בעידן הגלובליזציה
שיעור 6 : הבניית זהות הצעירים במערכת החינוך
שיעור 7: הבניית זהות בעידן הגלובליזציה
שיעור 8: גוף, נראות, שפה וזהות בקרב מהגרים וילדי מהגרים
שיעור 9: זהות ילדי מהגרים בעידן הגלובליזציה – היברידיות, קוסמופוליטניזם, טרנס לאומיות
שיעור 10 : חשיבה מחדש של גבולות הזהות
שיעור 11 :מהגרים, זהות ודת
שבוע 12 : הגירת עבודה בישראל
שבוע 13: ילדי מהגרי עבודה, מבקשי מקלט ופליטים והזכות לחינוך
שיעור 14: ראייה לעתיד - הבניית תודעה גלובלית בקרב התלמידים

חומר חובה לקריאה:
שבוע 1: גלובליזציה כלכלית וחלוקת העבודה החדשה
בשיעור זה נדון בתהליכי הגלובליזציה הכלכלית על המדינה, המשמעות של המעבר מאופן ייצור פורדיסטי לפוסטפורדיסטי וחלוקת העבודה הנובעת מהתפתחויות אלה. נבחן את ההשלכות של השינויים הכלכליים על דרישות בשוק העבודה והכישורים הנתבעים מהעובדים בשוק הגלובלי.

פילק, דני 2004 "ישראל מודל 2000: פוסט פורדיזם ניאוליברלי." בתוך: פילק, דני ורם, אורי (עורכים) שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלי. ירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים, לקרוא עמודים 34-52.
Parreñas, R. S. (2000). Migrant Filipina domestic workers and the international division of reproductive labor. Gender & Society, 14(4), 560-580.
קריאת רשות:

שבוע 2: היחלשות המדינה בעידן הגלובלי?
לאור התפתחויות בכלכלה שהפכה לגלובלית והשפעתם הגוברת של הארגונים הבינלאומיים נבחן באיזו מידה תהליכים אלה הביאו להיחלשותה של המדינה ופגעו ביכולתה לקבוע את סדר היום הכלכלי, הפוליטי והתרבותי בגבולותיה.

Yair, Gad and Gazit, Orit 2010 Introduction: Collective Identities, States and globalization: Exploring the Legacy of SN Eisenstadt. In SN Eisenstadt, G Yaʼir, O Gazit (eds.) Collective Identities, States and Globalization: Essays in Honor of SN Eisenstadt. Hebrew University Magnes Press.(Read only: The Enlightenment and States—Persistent Strains in Utopia and The Changing Place of the State in the Global World pp. 6-12).
Sassen, Saskia 2000 Territory, territoriality in the global economy. International Sociology, vol. 15(2):372-393.
קריאת רשות:
Mann, Michael 2003 Has globalization ended the rise and rise of the nation state? In: Held, David and McGrew Anthony (eds.) The global transformations reader - An Introduction to the globalization debate (Second edition). Cambridge: Polity Press, pp.135-146.

שבוע 3: תרבות לאומית או תרבות גלובלית?
בשיעור זה נדון בתהליכי הגלובליזציה ברמה התרבותית. נבדוק אם התרבות הגלובלית מחלישה את התרבות הלאומית או לחילופין הגלובליזציה וההתפתחויות בתקשורת מבליטות את הייחודיות התרבותית המקומית.

Tomlinson, John 2003 Globalization and Cultural indentity. In: Held, David and McGrew Anthony (eds.) The global transformations reader - An Introduction to the globalization debate (Second edition). Cambridge: Polity Press, pp. 268-277.

Warschauer, Mark 2000 Language, Identity, and the Internet. In B. Kolko, L. Nakamura & G. Rodman (Eds.) Race in Cyberspace. New York: Routledge, 2000, pp.151-170.

קריאת רשות:
Smith, Anthony 2003 Towards a global culture? In: Held, David and McGrew Anthony (eds.) The global transformations reader - An Introduction to the globalization debate (Second edition). Cambridge: Polity Press, pp. 278-286.

Robins, Kevin 2003 Encountering globalization. . In: Held, David and McGrew Anthony (eds.) The global transformations reader - An Introduction to the globalization debate (Second edition). Cambridge: Polity Press, pp.239-245

שבוע 4: תפיסת האזרחות בעידן הגלובליזציה – קוסמופוליטיות VS לאומיות?
בשיעור נבחן כיצד תהליכי הגלובליזציה הביאו לשינויים בתפיסת האזרחות ולהתהוות של אזרחות מסוג שונה: אזרחות גמישה, אזרחות קוסמופוליטית ועוד.

בק, אורליך 2011 קוסמופוליטיות: תיאוריה ביקורתית למאה ה 21. הקיבוץ המאוחד. עמ' 7-26 (לקרוא רק 7-17).
Norris, Pippa 2003 Global governance and cosmopolitan citizens In: Held, David and McGrew Anthony (eds.) The global transformations reader - An Introduction to the globalization debate (Second edition). Cambridge: Polity Press, pp.290-297.

קריאת רשות:
Ong, Aihwa 2003 Higher learning: educational availability and flexible citizenship in global space. In Banks, James A. (Ed.) Diversity and citizenship education. Jorsey, Bass. A Wiley Inprint, pp. 49-70.

שבוע 5: שינויים בתפיסת האזרחות בעידן הגלובליזציה

Isin, Engin F 2009 Citizenship in flux: The figure of the activist citizen Subjectivity 29, 367–388.

Falk, Richard 1993 The making of global citizenship. In Jeremy Brecher, John B. Childs, Jill Cutler (eds.) Global visions: beyond the new world order. New York: Black Rose Books, pp.39-50.
מצגת : שינויים בתפיסת האזרחי

שבוע 6: הבניית זהות הצעירים במערכת החינוך

Berkin, S. C. (2016). Are Mexico’s Indigenous People Mexican? In (Re) Constructing Memory: Textbooks, Identity, Nation, and State (pp. 27-48). SensePublishers, Rotterdam.

Spreen, C. A., & Monaghan, C. (2016). History and Civic Education in the Rainbow Nation: Citizenship, Identity, and Xenophobia in the New South Africa. In (Re) Constructing Memory: Textbooks, Identity, Nation, and State (pp. 199-218). Brill Sense.

Resnik, J. (2009) Multicultural education - Good for business but not for the state? IB curriculum and the global capitalism. British Journal of Educational Studies, 57, 3:217-244.

שבוע 7: הבניית זהות בעידן הגלובליזציה

Golbert, Rebecca 2001 Transnational orientations from home: constructions of Israel and transnational space among Ukrainian Jewish youth. Journal of Ethnic and Migration Studies Vol. 27, No. 4: 713-731.

Cohen, Shana 2007 A new take on the wandering Jew In Ossman, Susan (ed.)The places we share - Migration, subjectivity, and global mobility. Lexington Books, New York and Toronto,PP. 77-96.

קריאת רשות:
Hogan, Bernie 2010 The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing Performances and Exhibitions Online. Bulletin of Science, Technology & Society 30(6) 377–386.

שיעור 8 : גוף, נראות, שפה וזהות בקרב מהגרים וילדי מהגרים
בשיעור זה נעמיק בהיבטים נוספים של זהות המהגרים: הגוף של המהגר - מראה הגוף של המהגר שונה מהגוף התקני של החברה הקולטת וחשיבות השפה כמרכיב מרכזי בהבניית זהות של צעירים והמתח בין שמירת שפת המוצא לבין רכישה מהירה של השפה של החברה הסובבת.

לומסקי-פדר, עדנה, רבפופורט, תמר גינזבורג, לידיה 2010 מבוא נראות בהגירה – גוף, מבט, ייצוג. בתוך לומסקי-פדר, עדנה ורבפופורט, תמר (עורכות) נראות בהגירה: גוף, מבט, ייצוג. ואן ליר, ירושלים, עמודים 11-30. (לקרוא בעיקר עמודים 11-28).
בן עזר, גדי כטיפה השבה לים? נראות ואי נראות בתהליך קליטה של יהודי אתיופיה. בתוך: בתוך לומסקי-פדר, עדנה ורבפופורט, תמר (עורכות) נראות בהגירה: גוף, מבט, ייצוג. ואן ליר, ירושלים, עמודים 305-327.קריאת רשות:
Badry, Fatima 2007 Positioning the self, identity, and language. Moroccan women on the move. In Ossman, Susan (ed.)The places we share - Migration, subjectivity, and global mobility. Lexington Books, New York and Toronto, 173-186.


שיעור 9: זהות ילדי מהגרים בעידן הגלובליזציה – היברידיות, קוסמופוליטניזם, טרנס לאומיות
בשיעור זה נבדוק כיצד הצעירים המהגרים מבנים את זהותם בעידן הגלובלי ואת האופן שמערכות חינוך מעודדות או בולמות בנייה של זהות היברידית או טרנס לאומית בקרב המהגרים, זהויות שהכלכלה הפוסטפורדיסטית מתמרצת אצל העובדים.

Suarez-Orozco, C. (2004) Formulating identity in a globalized world. In Suarez-Orozco, M. M. and Baolian Qin-Hilliard, D. (Eds.) Globalization Cuture and education in the new Millenium (Berkeley, Los Angeles, University of California Press), 173-202.

רסניק, ג'וליה 2008 זהויות אלטרנטיביות בבתי ספר רב-תרבותיים בישראל. בתוך לומסקי-פדר, עדנה ורבפופורט, תמר (עורכות) נראות בהגירה: גוף, מבט, ייצוג. ואן ליר, ירושלים, עמודים 274-303 .


קריאת רשות:

Maira, Sunaina 2004 Imperial feelings: Youth citizenship and globalization . In Suarez-Orozco, Marcelo and Baolian Qin-Hilliard, Desirée (eds.) Globalization - Culture and education in the new millennium. University of California Press, Berkeley, pp. 203-234.


שיעור 10 : חשיבה מחדש של גבולות הזהות
Shao-Kobayashi, Satoko, Dixon, Carol 2012 From they are japs to we are returnees. In: Urias, David (ed.) The immigration and the education nexus. SensePublishers, Amsterdam, pp. 209-227.

David, S., Dolby, N. and Rizvi, Fazal 2010 Globalization and postnational possibilities in education for the future: rethinking borders and boundaries. In Zajda, Joseph (ed.) Global pedagogies- Schooling for the future. Springer, New York, pp. 35-46שיעור 11 :מהגרים, זהות ודת
בשיעור זה נתמקד באופן שמערכות חינוך מתמודדות עם שילובם של ילדים מהגרים בעלי רקע דתי שונה ודת הרוב בחברה וכיצד הדת יכולה להוות מפלט מהקיפוח החברתי ממנו סובלים צעירים מהגרים.
Dwyer, C. (2000, July). Negotiating diasporic identities: Young British south asian Muslim women. In Women's Studies International Forum (Vol. 23, No. 4, pp. 475-486). Pergamon.
Zine, Jasmin, 2001 Muslim youth in Canadian schools: education and the politics of religion identity. Anthropology and Education Quarterly 32 (4): 399-423.
Myers, Michal Elaine and Myers, Barbara Kimes 2001 Holidays in the public school kindergarten: an avenue for emerging religious and spiritual literacy. Childhood Education, 78.2: 79-85.

שבוע 12 : הגירת עבודה בישראל
בשיעור זה נדון בקטגוריה ייחודים של מהגרים – מהגרי עבודה. נבחן האופן ש"בעיית העובדים הזרים" התפתחה בישראל והתמודדות של קבוצת הגירה עם המציאות הישראלית.
קמפ, אדריאנה ורייכמן, רבקה 2008 עובדים וזרים – הכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה בישראל. מכון ואן ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, ירושלים. (לקרוא "ב. עבודה חוזית ותכניות יזומות למהגרי עבודה" "ג. 'ישראל החדשה' והכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה" עמודים 37-47).
פרק ד' :פניה הדיאלקטיים של הגירת עבודה: התוצאות הבלתי מכוונות אך הצפויות של גיוס מהגרי עבודה. עמודים .164-187
ווילון, שרה 2010 דם, רטוריקה וסיכון: מהגרי, פיגועי והפוליטיקה של אי נראות במרחבי אבל. בתוך: בתוך לומסקי-פדר, עדנה ורבפופורט, תמר (עורכות) נראות בהגירה: גוף, מבט, ייצוג. ואן ליר, ירושלים, עמודים 329-353.

שבוע 13: ילדי מהגרי עבודה, מבקשי מקלט ופליטים והזכות לחינוך
בשיעור נרחיב את היריעה בקטגוריות המרובות הכלולות בקטגוריית מהגרים – מהגרי עבודה, מבקשי מקלט, פליטים, מהגרים ללא תעודות (undocumented) ונדון באופן שהמדינות מיישמות את הזכות לחינוך לגבי ילדים מהגרים.
Ramirez, Francisco O., Suarez, David and Meyer, John 2006 The worldwide rise of human rights education. In Benavot, Aaron and Braslavsky, Cecilia (EDS.) School knowledge in comparative and historical perspective. Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong, Springer.Pp. 35-52.

Vandenhole, Wouter; de Wiart, Estelle Carton; de Clerck, Helene Marie-Lou; Mahieu, Paul Ryngaert, Julie; Timmerman, Christiane; Verhoeven, Marie 2011 Undocumented children and the right to education: illusory right or empowering lever?. The International Journal of Children's Rights, Volume 19, Number 4, pp. 613–639.
קריאת רשות:
Pinson, Halleli and Arnot, Madeleine 2007 Sociology of education and the wasteland of refugee education research. British Journal of Sociology of Education Vol. 28, No. 3, May 2007, pp. 399–407

שיעור 14: ראייה לעתיד - הבניית תודעה גלובלית בקרב התלמידים
בשיעור זה נבדוק כיצד ניתן לטפח מודעות גלובלית בקרב הצעירים בחברה, החיונית להכשרת הדור הבא להתמודד עם בעיות מורכבות שרק ילכו ויגברו עם השנים: בעיית חימום כדור הארץ, מחסור במים בעולם, מחסור במזון, הרס של הטבע בעקבות תיעוש מוגבר, התחזקות הטרור והפשע המאורגן העולמי, אי שוויון חברתי גובר בין מדינות ובתוך המדינות ועוד.

Schrottner, Barbara 2012 The need for a global consciousness. In: Urias, David (ed.) The immigration and the education nexus. SensePublishers, Amsterdam, pp. 21-36.

Boix Mansilla, Veronica and Gardner, Howard 2007 From teaching globalization to nurturing global consciousness. In: Suarez-Orozco, Marcelo 2007 Learning in the global era. University of California Press, Berkeley, pp.47-66.
:

חומר לקריאה נוספת:
סבירסקי ש. 2004 "ישראל במרחב הגלובלי", בתוך: פילק, דניאל ורם, אורי (עורכים) שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלי. ‫ הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים, עמודים 57-83 (לקרוא רק החל מעמוד 62-83)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Reich, R. 1991 From high volume to high value. In: The work of nations: a blueprint for the future. New York: Vintage, pp. 81- 87.
Stromquist, Nelly and Monkman, Karen 2000 Difining globalization and assessing its implications on knolwdge and education. In Stromquist, Nelly and Monkman, Karen (eds.) Globalization and education. Rowan and Littlefield Publishers. Pp. 3-25.
Rizvi, Fazal and Lingard, Bob 2010 Chapter 2 Perspectives on globalization, In Globalizing Education Policy. Routledge, New York, pp.22-43.
Castells, Manuel 2002 Virtual communities or network society. The Internet Galaxy. Pp. 127-136. New York: Oxford University Press.
Sassen, Saskia 2000 Digital networks and the state. Theory, Culture and Society, Vol. 17,(4):19-33.

Thompson, John 2003 The globalization of communication. In: Held, David and McGrew Anthony (eds.) The global transformations reader - An Introduction to the globalization debate (Second edition). Cambridge: Polity Press, pp. 247-259,

KALLIO, K. P., & MITCHELL, K. (2016). Introduction to the special issue on transnational lived citizenship. Global Networks. Volume 16, Issue 3. Pages 257–411

Kalekin-Fishman, Deborah, 2004 Testing the system – can it be democratic? Children of temporary immigrant workers. Ideology, policy and practice. Education for immigrants and minorities in Israel today, New York: KLUWER Academic Publishers (p. 329-347).

Stewart, David 1993 Immigration and education – The crisis and the opportunities. Chapter 14: The politics of language in education – the law and the players. Lexington Books, New York, pp. 155-166.Chapter 15: Issues surrounding bilingual education, pp.167-186.

Putnam, R. (2007), “E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-First Century”, Scandinavian Political Studies, 30 (2), 137-174. http://www.aimlessgromar.com/wp-content/uploads/2013/12/j-1467-9477-2007-00176-x.pdf

Haller, William and Landolt, Patricia 2005 The transnational dimensions of identity formation: Adult children of immigrants in Miami. Ethnic and Racial Studies Vol. 28 No. 6: pp. 1182-1214.


הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 70 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %
5 נק' השתתפות פעילה

מידע נוסף / הערות:
תאריך מבחן בית
21-23 פברואר 2022
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה