לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מיומנויות הקריאה והכתיבה - 2 - 8007
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 20-07-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעי הרוח - תכנית מיוחדת

סמסטר: סמסטר א' או/ו ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר מתי הוס, ד"ר עידית שקד

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: matti.huss@mail.huji.ac.il; idit.shaked@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר דב שמחון
גב ענת זמל-פוין
גב אורלי בן-עמי-אורון
מר פביו רדק
גב מיכל אשכנזי
גב נגה דגן
ד"ר אמתי ברוכי-אונא
ד"ר עדית שקד

תאור כללי של הקורס:
הקורס מורכב משיעור בן שתי הרצאות ומתרגיל שבועי לאורך כל הסמסטר. דרישות הקורס הן נוכחות בכל הפגישות של קבוצת התרגיל והגשה במועד של כל מטלות התרגיל. הקורס מחולק לשני חלקים מרכזיים: החלק הראשון עוסק בהקניית מיומנויות יסוד של עיבוד חומר טקסטואלי וסיכומו. החלק השני של הקורס מתמקד בכתיבה של מאמר או חיבור על יסוד מידע ממקורות שונים. בחלק זה ייעומתו הטענות העולות במאמרים השונים בהתבסס על בחינה ביקורתית של היחסים ביניהם. המאמרים ייבנו תוך שימוש במיומנויות שנרכשו בחלקו הראשון של הקורס.

מטרות הקורס:
שיפור יכולת הבנת הנקרא ופיתוח קריאה ביקורתית; הקניית מיומנויות לעיבוד חומר ולסיכומו; הכרות עם המבנים האפשריים של מאמר אקדמי ומתן כלים לבחירת המבנה ההולם לנושא נתון; הכרות עם הדרכים השונות לארגון, להבניה ולהצגה של חומר מחקרי (כולל הצגת הבעיה, הצגת המתודה, הצגת העמדות הקיימות בין החוקרים בתחום, הצגת מהלך המחקר ומסקנותיו); העשרה לשונית: שכלול השליטה ברובדי לשון שונים וניסוח מדויק של טענות; תרגול מילות הקישור והמבנה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לרדת לסופו של טעון מורכב במאמר; לבחון מאמרים בעין ביקורתית; להבין את היחסים בין טענות שונות המוצגות במאמר או בכמה מאמרים; לכתוב טקסט באופן עצמאי תוך שילוב המידע הרלוונטי לנושא נתון מתוך כמה מאמרים; לבנות טעון עצמאי משכנע ולהציגו בצורה ברורה ורהוטה.

דרישות נוכחות (%):
100% (במקרה של מחלה ומילואים יש להשלים עבודות בתאום עם המורה)

שיטת ההוראה בקורס: תרגיל: התלמידים נדרשים לקרוא מאמרים משעור לשיעור ולהגיש מטלת כתיבה הקשורה אליהם מדי שעור.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הרשימה שלהלן נועדה להמחשה בלבד. הנושאים משתנים קלות מקבוצה לקבוצה.
חלק ראשון: מרכיבי הטקסט הכתוב
1) הרעיון כמטרת הכתיבה. רעיונות כנגד דעות וכנגד דיווחים. מבנה הפסקה: המבנה הקלאסי של הפסקה, הצגת היגד ודרכים שונות לפיתוחו במסגרת הפסקה (כמודל לפיתוח רעיון בחיבור רחב יותר).
2) אמצעים רטוריים מרכזיים בפיתוח רעיונות: פירוט, הגדרה, הנמקה, הדגמה. (תשומת לב למהלך הטעוני של מאמרים שונים, ולשימוש באמצעים הרטוריים לשם ביסוס טענות הכותבים).
3) עקרונות התמצות: השמטה בעקבות בחירת העיקר (&eq;קיצור הטקסט), כיווץ הטקסט בעזרת הכללות, גיבוש הטקסט על ידי הבניה ועיבוד המידע ועל ידי שימוש בקישוריות ורימוזיות.
4) כתיבת ראשי פרקים למאמר נתון: הצגה דחוסה של כל העניינים העולים במאמר והבלטת המבנה וההיררכיה השוררת בין החלקים השונים.
5) מיון: עקרונות הקטגוריזציה וההיררכיה, מיונים שונים לטקסט אחד.
6) סיכום העיון במרכיבי הטקסט, זיהוי עקרונות שונים לארגון טקסט, הנחיות לקריאה ביקורתית של מאמר.
חלק שני: בנייה של מאמר סביב ציר מלכד על בסיס כמה מקורות
7) הצגת יחסים אפשריים בין מאמרים ודוברים שונים: חפיפה, השלמה, הוספה, סתירה, אישוש, הפרכה.
8) דיון בתפקידים האפשריים של חלקי המאמר: המבוא, הגוף הבנוי משרשרת של פרקים והסיום. דיון בהיבטים השונים של הצגת מחקר (הבעיה, המחקר הקיים, המתודה, המהלך, המסקנות).
9) שימוש בראשי פרקים לשם תכנון עבודה, חיבור או מאמר.
10) מאמר שבמרכזו תהליך (הרצף הסיבתי) המוביל אליה, מאפייניה, נתונים לגביה, והתהליך או התהליכים הנגרמים בעקבותיה (השלכות, תוצאות).
11) מאמר שבמרכזו פרישה של היבטים: מיון המידע להיבטים ולעתים גם להיבטי משנה.
12) מאמר שבמרכזו השוואה: בניית קריטריונים להשוואה (קישור למיון, וריכוז בטבלה); בחינת מאמרים העורכים השוואה בעצמם, והוצאת הקריטריונים המובלעים בהם.
13) מאמר שבמרכזו פולמוס: שילוב בין מאמרים שונים המעלים ויכוח סביב נושא נתון. בחינת נקודות המוצא השונות של הכותבים. בחינה והשוואה של הנחות היסוד השונות והנגדה בין הטיעונים השונים של הכותבים. מציאת "סלע המחלוקת" בין הכותבים.
14) מאמר שבמרכזו יישום של תאוריה. סיכום החומר שנלמד בקורס.

חומר חובה לקריאה:
הקורס אינו מתמקד במידע, אלא במיומנויות, ולכן אינו כולל רשימת קריאה אחידה. כל מורה מדגים את המיומנויות השונות על טקסטים אחרים, המשתנים בהתאם לאופי הקבוצה, הקצב שלה והחומר הנראה לו רלוונטי ביותר.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
העבודות השבועיות בקורס הן הבסיס לחישוב הציון. המורה עשוי לקחת בחשבון את איכות ההשתתפות והתרומה של התלמיד לשעור ולהוסיף או להוריד לו עד 8 נקודות משקלול ציוני העבודות.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה