לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

התעללות והזנחת ילדים- היבטים משפטיים וטיפוליים - 3008
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 04-08-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: עבודה סוציאלית

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): עו"ס איילת רוזנטל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: ayelet@haruv.org.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
גב איילת נועם-רוזנטל

תאור כללי של הקורס:
התחום של התעללות בילדים התפתח לאורך השנים וידע שינויים מרחיקי לכת. ההבנה כי ילדים בסיכון אינם מיעוט וכי מדובר בתופעה רחבה יותר משהיה מקובל לחשוב בעבר, הובילה לפיתוח כלי אבחון וטיפול, כמו גם לשינוי חקיקתי נרחב.
הקורס יתמקד בהכרת ההתפתחות ההיסטורית של מעמדם וזכויותיהם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, הן במישור הסוציאלי והן במישור המשפטי.
דגש מיוחד יינתן לקטגוריות ההתעללות השונות ולדרכי הזיהוי והאיתור של ילדים בסיכון.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידים חשיפה ראשונית לעולם הטיפול והמשפט הסובב את הילדים בסיכון בישראל. דגש מיוחד יינתן להבנת זכויות הילד, סוגי ההתעללות השונים, דרכי הזיהוי והאיתור של ילדים בסיכון והמענים המתפתחים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. הבנה בסיסית של זכויות הילד העיקריות
2. הכרת סוגי ההתעללות השונים
3. הכרת המענים הטיפוליים והמשפטיים לילדים בסיכון
4. הכרת דרכי ההתמודדות עם התופעה: איתור, זיהוי ומניעה.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לתופעת ההתעללות בילדים.
תאוריות של ילדות וזכויות הילד.
בין ענישה גופנית להתעללות פיזית.
התעללות מינית.
התעללות נפשית.
הזנחה.
ילדים חשופים לאלימות.
סיור בקמפוס חרוב + ביקור בשירותים לילדים בסיכון.
מענים משפטיים וטיפוליים לתופעת ההתעללות בילדים
התמודדות עם תופעת ההתעללות וההזנחה – איתור זיהוי ומניעה.
זכויות חוקיות לילדים נפגעי עבירה
משפט וילדות
קורבנות משנית

חומר חובה לקריאה:
* הרמן, ג'. (1994). טראומה והחלמה. תל-אביב: עם עובד. פרק 5: התעללות בילדים (עמ' 121-143).
* מורג, ת. (1995). אתגרים חדשים בהגדרת גבולות הילדות והבגרות לאור האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד. בטחון סוציאלי, 44, 108 - 116.
*קוורטרופ, י. (2002) "ילדים והילדות כחלק ממבנה חברתי" ביטחון סוציאלי,63, 114-97.
*בויאר, י. וקדמן י. (2007). בין ענישה גופנית להתעללות: רב המשותף על השונה. בתוך ד. הורוביץ, י. בן – יהודה, מ. חובב (עורכים), התעללות והזנחה של ילדים בישראל (עמ' 673 - 680).ירושלים: ביאליק.
*שמואלי, ב'. (2010). בין תקיפה, התעללות וענישה פיזית כלפי ילדים. בתוך ת. מורג, (עורכת). זכויות הילד והמשפט הישראלי (עמ' 183 - 222). תל אביב: רמות.
*זליגמן, צ. (2004). מבוא לגילוי עריות: אין אמת, ואין חסד, ואין רחמים. בתוך צ. זליגמן, וז. סלומון, (עורכות), הסוד ושברו: סוגיות בגילוי עריות (עמ' 15 - 40). תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
*Goodyear-Brown, P., Fath, A., & Myers, L. (2012). Child sexual abuse: The scope of the problem. In, P. Goodyear-Brown (Ed.), Handbook of child sexual abuse: Identification, assessment and treatment. New Jersey: John Wiley & Sons. Pp. 3-20.
*פינצ'י, ר. כהן, א. וויצמן, א. (2000). מאפיינים והשלכות של התעללות רגשית בילדים ומתבגרים. הרפואה, 138, 237 - 240.
* ע"א 98 / 2034 אמין נ' אמין, פ"ד נג(5) 69 (1999)
*בן-יהודה, י. (2007). הזנחת ילדים. בתוך: הורוביץ, ד., ובן-יהודה, י. וחובב, מ. (עורכים), התעללות והזנחה של ילדים בישראל (עמ' 513 - 535). ירושלים: אשלים.
* תומיסון, מ. (1996). הזנחה – התחום המוזנח של התעללות בילדים. ירושלים: המועצה הלאומית לשלום הילד והסתדרות הרפואית בישראל.
*Hildyard, K. L., & Wolfe, D. A. (2002). Child neglect: developmental issues and outcomes. Child abuse & neglect, 26(6), 679-695.‏
*Holt, S., Buckley, H., & Whelan, S. (2008). The impact of exposure to domestic violence on children and young people: A review of the literature. Child abuse & neglect, 32(8), 797-810.‏
*ארגוב, ר. (2007). מרכזי הגנה לילדים ונוער. בתוך: הורוביץ, ד., ובן-יהודה, י. וחובב, מ. (עורכים), התעללות והזנחה של ילדים בישראל (עמ' 995 - 1006). ירושלים: אשלים.
*חוק העונשין, התשל"ז -1997, סימן ו': פגיעה בקטינים וחסרי ישע (בתוך החוק והילד – קובץ חקיקה, המועצה לשלום הילד).
*קדמן, י. (2010). במותה ציוותה לילדים רבים את החיים: חובת הדיווח על עבירות בילדים – רקע, סקירה ומהות. משפחה במשפט, כרך ג-ד, 337 – 346.
*Reading, R., Bissell, S., Goldhagen, J., Harwin, J., Masson, J., Moynihan, S., ... & Webb, E. (2009). Promotion of children's rights and prevention of child maltreatment. The Lancet, 373(9660), 332-343.
*גולדשטיין, ש' ולאור, ר'. (2007). היבטים רב תרבותיים בחובת הדיווח ובאיתורם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה. בתוך: ד. הורוביץ, י. בן יהודה ומ. חובב (עורכים), התעללות והזנחה של ילדים בישראל (עמ. 995-1007). ירושלים: אש"לים.
קראית רשות:
גולדשטיין, ש', (2005), לדבר את השתיקה, איתור ילדים ובני נוער נפגעי התעללות והזנחה בשירותי הבריאות בקהילה. ירושלים: אש”לים.
לביא-קוצ'יק, נ. (1999). חוברת הדרכה לאיתור ילדים בסיכון. ירושלים: אשלים.
*חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"ב- 2002.
*חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, תשס"ח-2008.
*סעיף 3א' לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995.
*חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, תשס"ו-2006.
*חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, תשס"ה-2004.
*פוגץ', ד'. (2007). קטינים נפגעי עבירה בראי המשפט: מגמות בחקיקה ופסיקה. בתוך: ד. הורוביץ, י. בן יהודה ומ. חובב (עורכים), התעללות והזנחה של ילדים בישראל (עמ. 99-152). ירושלים: אש"לים.
*חוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955.
*גל, ט. ווידמן (2002). ילדים נפגעי עבירה בישראל – ריבוי קשיים, מיעוט מענים. ביטחון סוציאלי, 63, 210-235.
*פבר, מ'. (2009). התעללות בילדים – ההכרה בתופעה, התפתחות החקיקה ופיתוח דרכי טיפול והגנה. ירושלים: מכון חרוב.
*בן-אריה, א. וקמחי, מ. (2007). מהפכת זכויות הילד והשרותים החברתיים בישראל . בתוך אבירם, א., גל, ג'. וקטן, י. מדיניות חברתית בישראל. ירושלים; מרכז טאוב למדיניות חברתית 309–338

חומר לקריאה נוספת:
בן-אמיתי, ג. (2007). השלכות נפשיות של התעללות בילדים ומתבגרים. בתוך: הורוביץ, ד., ובן-יהודה, י. וחובב, מ. (עורכים), התעללות והזנחה של ילדים בישראל (עמ' 536 - 565). ירושלים: אשלים.
בן-אריה, א'. (2006). המצוקה פנים רבות לה: על התפתחות תפיסת המצוקה בישראל. ביטחון סוציאלי 72, 39-58.
אפרת-גוט, ג. ובן אריה, א. (2001). האפידמיולוגיה של התעללות בילדים. בתוך צ. יפה וי. קדמן (עורכים), ילדים כקורבנות התעללות במשפחה: מבט נוסף על התופעה, שכיחותה, ומאפייניה (עמ.1-33). ירושלים: המועצה הלאומית לשלום הילד בשיתוף עם האגודה לקידום העבודה הסוציאלית.
MacMillan, R. (2009). The life course consequences of abuse, neglect, and victimization: Challenges for theory, data collection, and methodology. Child Abuse & Neglect, 32, 661–665
Belsky, J. (1993). Etiology of child maltreatment: a developmental-ecological analysis. Psychological Bulletin, 114, 413-434.
גארברינו, ג'. (1998) "גדילה בסביבה רעילה מבחינה חברתית". ביטחון סוציאלי, 51, 82-95.
שמואלי, ב. (2001). ענישה גופנית של ילדים בידי הוריהם על פי המשפט העברי – גישה מסורתית וזרמים מודרניים. פלילים י', 365 – 446.
כהן, ת. (1991). לחיות בצל סוד. תל-אביב: מודן. (ספר קריאה הכולל עדויות של נפגעי התעללות בילדות)
כהן, ת. (1991). לחיות בצל סוד. תל-אביב: מודן. (ספר קריאה הכולל עדויות של נפגעי התעללות בילדות)
Glaser, D. (2002). Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): A conceptual framework. Child Abuse and Neglect, 26, 697-714.
Tyler, S. Alison, K. & Winsler, A. (2006). Child neglect: Developmental consequences intervention and policy implications. Child and youth care forum, 35 (1), 1-20.
Wolfe, D. A., Crooks, C. V., Lee, V., McIntyre-Smith, A., & Jaffe, P. G. (2003). The effects of children's exposure to domestic violence: A meta-analysis and critique. Clinical child and family psychology review, 6(3), 171-187.‏
שמואלי, ב. (2010). חובת הדיווח על אלימות כלפי ילדים על פי המשפט העברי בהשוואה למשפט הישראלי. משפחה במשפט, כרך ג-ד, 279 – 302.
פוגץ, ד. (2002). הזכות להישמע? עדויות ילדים בהליך הפלילי. הפרקליט, 46 (1), 121 - 167.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה