מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-03-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 4

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום (0150)
ארכאולוגיה מוסמך מחקרי (1960)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
במסלול מוסמך מחקרי בארכאולוגיה (מסלול א') עליך לבחור מדור התמחות אחד מתוך המדורים הבאים: מדור פרהיסטורי; מדור מקראי; מדור קלאסי או מדור אשורולוגי. סה"כ 28 נ"ז בכל מדור. ניתן לבחור גם שני מדורי התמחות. להלן קורסי החובה במדור הפרהיסטורי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
FIELD ARCHAEOLOGY ארכאולוגיה של השדה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   43855
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
SCIENTIFIC WRITING IN ARCHAEOLOGY כתיבה מדעית בארכאולוגיה   |   43942
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Topics in Prehistory בעיות בפרהיסטוריה   |   43749
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


להלן קורסי החובה במדור המקראי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
INDIVIDUAL GUIDANCE IN BIBLICAL ARCHAEOLOGY הדרכה אישית בארכאולוגיה מקראית   |   43839
עבודה שוטפת 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' או/ו ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
FIELD ARCHAEOLOGY ארכאולוגיה של השדה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   43855
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The desert and the sown in the Levant בעיות בארכאולוגיה מקראית: יחסי מזרע וישימון בלבנט   |   43745
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


להלן קורסי החובה של המדור הקלאסי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Flavius Josephus' Writings and the Archaeological Reality בעיות בארכאולוגיה קלאסית: כתבי יוסף בן מתתיהו והריאליה הארכאולוגית   |   43734
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'
להלן קורסי הבחירה במדור הפרהיסטורי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Animal Domestication and Herd Manegement ביות בעלי חיים וניהול עדר   |   43732
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Paleoclimate Reconstruction שחזור אקלים   |   43733
עבודה סמינריוני 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Ethnoarchaeology אתנוארכאולוגיה   |   43813
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The emergence of moderns humans הופעת האדם המודרני   |   43826
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


להלן קורסי הבחירה של המדור המקראי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Critical Reading of Scientific Publications קריאה ביקורתית בספרות המחקר   |   43792
השתתפות פעילה 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The Ghassulian Culture: society, economy and cult חברה, כלכלה ופולחן בתרבות הע'סולית   |   43801
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
THE BUILDING-BLOCKS FOR THE CHRONOLOGY OF LEVANT אבני יסוד לבניין הכרונולוגיה של הלבנט   |   43984
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Regional Archaeology: from theory to practice ארכאולוגיה רגיונאלית: מתיאוריה למעשה   |   43787
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Working with Ancient Egyptian Material לעבוד עם תרבות חומרית מצרית עתיקה   |   22723
עבודה סמינריוני 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Form, Formation and Context - Analysis of Archaeological Assemblages צורה, חומר וקונטקס - ניתוח מכלולים ארכאולוגיים   |   43736
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תולדות האמנות
divine representations in anciet near eastern הייצוג האלוהי באמנות המזרח התיכון הקדום   |   05888
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


להלן קורסי הבחירה של המדור הקלאסי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Between text and artifacts: studies in Talmudic realia בין טקסט לממצא: פרקים בריאליה תלמודית   |   43708
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Jews and Christians in the Land of Israel - between discrimination and coexistence יהודים ונוצרים בא"י (המאות הה'-ז'):בין אפליה לדו-קיום - מבט ארכאולוגי והסטורי   |   43724
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Jerusalem through the Ages: The Tangible Past ירושלים לדורותיה: העבר המוחשי   |   43730
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Flavius Josephus' Writings and the Archaeological Reality בעיות בארכאולוגיה קלאסית: כתבי יוסף בן מתתיהו והריאליה הארכאולוגית   |   43734
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
MOSAIC ART IN ANCIENT PALESTINE אמנות הפסיפס הארץ-ישראלי   |   43814
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Herod & other Client Kings הורדוס ומלכים קליינטים אחרים   |   43704
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
ASPECTS OF DEAT IN THE LATE ANTIQUITY היבטים של המוות בשלהי העת העתיקה: אדריכלות, סרקופגים קטקומבות ומצבות   |   43739
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Magic & popular beliefs in Palestinian sphere in the light of Archaeological & Artistic finds מאגיה ואמונות עממיות במרחב הא"י לאור הממצא הארכאולוגי והאמנותי   |   43765
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
CITY COINS מטבעות ערים   |   43948
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


להלן קורסי הבחירה של המדור האשורולוגי:הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The Middle Assyrian Laws אוסף החוקים מהתקופה האשורית התיכונה
הקורס אינו מתקיים השנה
  |   42706
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Akkadian incantations against demons, sickness, and various animals לחשים אכדיים כנגד שדים, מחלות וחיות שונות.   |   42777
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3   4  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem