מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 18-06-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

מקרא (0101)
מקרא - מוסמך מחקרי (1471)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
קורס סוגיות יסוד בחקר המקרא (21865) יינתן בשנת תשע"חהפקולטה למדעי הרוח :מקרא
FUNDAMENTAL ISSUES IN BIBLICAL CRITICISM סוגיות יסוד בחקר המקרא   |   21865
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


ג. קורסי עזר 1. מכינה בתלמוד לתלמידי מ"א, או קורס מתקדם בתלמוד/ספרות (4 נ"ז). 2. גרמנית - ברמת הקורס למתחילים (8 נ"ז לפחות).הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
STUDIES IN THE BABYLONIAN TALMUD & ITS RESEARCH מכינה בתלמוד: עיונים בתלמוד הבבלי ומחקרו   |   07900
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים
GERMAN FOR BEGINNERS - A גרמנית למתחילים א'   |   32104
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר א' נלמד בגרמנית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


וגם


קורסי חובת בחירה שנה א'
וגם


שפה עתיקה - יוונית, אכדית, או מצרית (8 נ"ז). התלמידים יתחילו בלימוד השפה העתיקה (מכינה ביוונית, אכדית למתחילים או מצרית למתחילים) בשנת לימודיהם הראשונה. לימוד השפה העתיקה אינו נכלל במכסת נקודות הזכות שהתלמידים חייבים בהן בחוג. תלמידים שמלאו חובה זו במסגרת לימודי הב"א, או בדרך אחרת יהיו פטורים מחובה זו. תלמידים שבחרו ללמוד במכינה ליוונית יהיו חייבים, לאחר סיום המכינה, בתרגיל בתרגום השבעים. התרגיל ייכלל במכסת הנ"ז שהתלמידים חייבים בהן בחוג. תלמידים שבחרו ללמוד אכדית או מצרית למתחילים, ילמדו לאחר מכן קורס בהיקף של 4 נ"ז בקריאת טקסטים אכדיים או מצריים שיש להם זיקה למקרא. הקורס הנוסף ייכלל במכסת הנ"ז שהתלמידים חייבים בהן בחוג. תלמידים שמלאו חובה זו במסגרת לימודי הב"א ישלימו 4 נ"ז במסגרת לימודי המוסמך. מצרית למתחילים: 22150 ו- 22151 או 41623הפקולטה למדעי הרוח :לימודים קלאסיים
Elementary Greek מכינה ביוונית   |   28102
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
AKKADIAN FOR BEGINNERS אכדית למתחילים   |   42101
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Middle Egyptian for Beginners A מצרית קלאסית למתחילים (א')   |   22150
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
ELEMENTARY CLASSICAL EGYPTIAN - part II מצרית קלאסית למתחילים - חלק ב'   |   22151
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :בלשנות
Introduction to classical Egyptian יסודות המבנה של המצרית הקלאסית   |   41623
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
TUTORIAL READING קריאה מודרכת   |   21832
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Studies in Selected Passages and Themes in Midrashic Literature עיונים במבחר טקסטים ונושאים בספרות המדרש   |   07880
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Textual and Ideological Studies in the Literature of the Second Temple Period Between the Bible and עיונים טקסטואליים ורעיוניים בספרות בית שני בין המקרא לספרות חז"ל   |   07882
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
The Voice of the Vanquished, A ההיסטוריה על פי המנוצחים - חלק א'   |   21908
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
The Voice of the Vanquished, 2 ההיסטוריה על פי המנוצחים, חלק ב'   |   13903
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
BIBLICAL CRITICISM IN THE LIGHT OF AKKADIAN LITERATURE A הביקורת הספרותית היסטורית של המקרא לאור ספרות אכדית - חלק א'   |   21899
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
BIBLICAL CRITICISM IN THE LIGHT OF AKKADIAN LITERATURE B הביקורת הספרותית היסטורית של המקרא לאור ספרות אכדית - חלק ב'   |   21890
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
The Deuteronomic Source (D): The Orations and the Narrative המקור המשנה-תורתי: (ס"ד): פרשיות הנאום והסיפור   |   21909
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
The Deuteronomic Source (D): Laws and Statutes המקור המשנה-תורתי: (ס"ד): החוקים והמשפטים   |   21910
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
Purity and Impurity in the Bible and in Qumran טומאה וטהרה במקרא ובקומראן   |   21912
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
Studies in Passages and Themes in Ancient Biblical Exegesis עיונים בפרשיות ונושאים בפרשנות הקדומה למקרא   |   21919
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
Israel's beginnings and the Exodus: myth versus history ראשית ישראל ויציאת מצרים: מיתוס לעומת היסטוריה   |   21920
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
The Science of Sacrifice: Theory and Practice מדעי הקורבן במבט השוואתי   |   24859
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
THE SEPTUAGINT OF THE BOOK OF SAMUEL תרגום השבעים לספר שמואל   |   21802
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
UGARITIC אוגריתית   |   25803
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסים מומלצים מחוץ לחוגהפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
You Cross Regularly Through the Heavens: The Great Shamash Hymn "החולף בקביעות ברקיעים": ההימנון הגדול לשמָש   |   42667
עבודה סמינריוני 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Between Piyyut and Midrash בין פיוט למדרש: פייטנים כדרשנים וכמשמרי מסורות מדרש   |   17815
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
T סיפורי אברהם ושרה בספרות בית שני במדרש   |   17908
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
t יעקב והנשים בחייו בספרות בית שני ובמדרש חז"ל   |   17816
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The invention of the alephabet and its dissimination during the 2ed Millennium BCE ראשית הא"ב במזרח הקדום והתפשטותו באלף השני לפני הספירה   |   22815
עבודה סמינריוני 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
THE AKKAD. MYTH: ISHTARS DESCENT TO THE NETHERWO אכדית למתקדמים: ירידת אשתר לשאול   |   42301
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem