מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2017-2018 ( תשע"ח )
תאריך עדכון 20-03-2018

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 2

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2  העמוד הבא העמוד הבא

מקרא (0101)
מקרא - מוסמך לא מחקרי (1470)
תואר מוסמך


שנה א'


קורסי חובה
.הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
FUNDAMENTAL ISSUES IN BIBLICAL CRITICISM סוגיות יסוד בחקר המקרא   |   21865
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי עזר: מכינה בתלמוד לתלמידי מ"אהפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
STUDIES IN THE BABYLONIAN TALMUD & ITS RESEARCH מכינה בתלמוד: עיונים בתלמוד הבבלי ומחקרו   |   07900
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה א'הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
TUTORIAL READING קריאה מודרכת   |   21832
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Studies in Selected Passages and Themes in Midrashic Literature עיונים במבחר טקסטים ונושאים בספרות המדרש   |   07880
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Textual and Ideological Studies in the Literature of the Second Temple Period Between the Bible and עיונים טקסטואליים ורעיוניים בספרות בית שני בין המקרא לספרות חז"ל   |   07882
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
The Voice of the Vanquished, A ההיסטוריה על פי המנוצחים - חלק א'   |   21908
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
The Voice of the Vanquished, 2 ההיסטוריה על פי המנוצחים, חלק ב'   |   13903
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
BIBLICAL CRITICISM IN THE LIGHT OF AKKADIAN LITERATURE A הביקורת הספרותית היסטורית של המקרא לאור ספרות אכדית - חלק א'   |   21899
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
BIBLICAL CRITICISM IN THE LIGHT OF AKKADIAN LITERATURE B הביקורת הספרותית היסטורית של המקרא לאור ספרות אכדית - חלק ב'   |   21890
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
The Deuteronomic Source (D): The Orations and the Narrative המקור המשנה-תורתי: (ס"ד): פרשיות הנאום והסיפור   |   21909
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
The Deuteronomic Source (D): Laws and Statutes המקור המשנה-תורתי: (ס"ד): החוקים והמשפטים   |   21910
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
Purity and Impurity in the Bible and in Qumran טומאה וטהרה במקרא ובקומראן   |   21912
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
Studies in Passages and Themes in Ancient Biblical Exegesis עיונים בפרשיות ונושאים בפרשנות הקדומה למקרא   |   21919
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
Israel's beginnings and the Exodus: myth versus history ראשית ישראל ויציאת מצרים: מיתוס לעומת היסטוריה   |   21920
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
The Science of Sacrifice: Theory and Practice מדעי הקורבן במבט השוואתי   |   24859
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מקרא
THE SEPTUAGINT OF THE BOOK OF SAMUEL תרגום השבעים לספר שמואל   |   21802
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :הלשון העברית
UGARITIC אוגריתית   |   25803
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסים מומלצים מחוץ לחוגהפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
You Cross Regularly Through the Heavens: The Great Shamash Hymn "החולף בקביעות ברקיעים": ההימנון הגדול לשמָש   |   42667
עבודה סמינריוני 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
Between Piyyut and Midrash בין פיוט למדרש: פייטנים כדרשנים וכמשמרי מסורות מדרש   |   17815
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
T סיפורי אברהם ושרה בספרות בית שני במדרש   |   17908
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ספרות עברית
t יעקב והנשים בחייו בספרות בית שני ובמדרש חז"ל   |   17816
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The invention of the alephabet and its dissimination during the 2ed Millennium BCE ראשית הא"ב במזרח הקדום והתפשטותו באלף השני לפני הספירה   |   22815
עבודה סמינריוני 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
THE AKKAD. MYTH: ISHTARS DESCENT TO THE NETHERWO אכדית למתקדמים: ירידת אשתר לשאול   |   42301
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
THE BUILDING-BLOCKS FOR THE CHRONOLOGY OF LEVANT אבני יסוד לבניין הכרונולוגיה של הלבנט   |   43984
משך הבחינה: 2.50 ש' בחינה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
The desert and the sown in the Levant בעיות בארכאולוגיה מקראית: יחסי מזרע וישימון בלבנט   |   43745
עבודה סמינריוני 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Mishna Neziqin: Between Bible and Roman Law משנה נזיקין: בין מדרש המקרא לעולם היווני רומי   |   07869
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :תלמוד והלכה
Studies in Megillat Ta'anit עיונים במגילת תענית   |   07871
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :מדע הדתות
New Testament and Its Second Temple Jewish Setting הברית החדשה וזיקתה לעולם המחשבה של יהדות בית שני   |   24918
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובההפקולטה למדעי הרוח :מקרא
FUNDAMENTAL ISSUES IN BIBLICAL CRITICISM סוגיות יסוד בחקר המקרא   |   21865
בחינת בית 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem