לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ארגונים ציבוריים: תאוריה ומעשה (קורס מתמחים) - 56240
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 11-10-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדע המדינה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): שאול שנהב; נעם ברנר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Shenhav@huji.ac.il noam.brenner@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שאול: יום שני 11:30-10:00 (חברה 4322)
נעם: יום שלישי 10:15-11:15

מורי הקורס:
פרופ שאול שנהב

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בסוגיות תיאורטיות ומעשיות בארגונים ומוסדות ציבוריים. במסגרת הקורס יתמחו תלמידי תואר ראשון מהפקולטה למדעי החברה בגופים ובארגונים שונים. הקורס ישלב מפגשים אישיים וכיתתיים. המפגשים הכיתתיים יעסקו, בהיבטים מקצועיים, דוגמת כתיבה נכונה של מסמכים, עריכת מחקרים יישומיים בתחומים שונים, לצד סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות, דוגמת, אסכולות בחקר ארגונים, קבלת החלטות, וסקירות מבוא על המבנה החברתי, הפוליטי והכלכלי של ישראל. במסגרת הקורס יתקיימו מפגשי הדרכה אישיים לכל מתמחה עם מנחים אקדמיים מהמחלקות של התלמידים. במפגשים אלה ייקבע פרויקט אישי לכל תלמיד שיוצג בכנס פוסטרים בסוף הקורס ויוגש כעבודת סוף קורס. במהלך השנה יתקיימו גם מפגשים ודיונים בקבוצות, סיורים והרצאות אורח.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים לרכוש מיומנויות וניסיון מקצועי הנדרש להשתלבות בשוק העבודה.

-לבחון סוגיה שעולה ממקום ההתמחות באמצעות כלים אקדמיים

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

-לתאר את הארגון וסביבתו
-להסביר דברים שקשורים לארגון
-לנתח את הארגון על פי ספרות תיאורטית

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הקורס כולל הרצאות תיאורטיות, הרצאות אורח, מפגשים ודיונים בקבוצות, סיורים, פגישות אישיות והתמחות שנתית בארגונים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראיונות קבלה ושיבוץ בארגונים
נושא אחד: כישורי התמחות
נושא שניים: עבודת הפרלמנט
נושא שלוש: גישות לחקר מוסדות פוליטיים
נושא ארבע: שיטות מחקר איכותניות - ראיונות ותצפיות
נושא חמש: ניתוח תוכן, ניתוח טקסט וניתוח טבלאות נתונים.
נושא שישי: אתיקה למתמחים
נושא שביעי: הרצאת אורח - ארגונים לא ממשלתיים
נושא שמיני: פרויקט הסיום
התלמידים ישתתפו בסיור לימודי אחד מתוך שניים

חומר חובה לקריאה:
-גל נור ובלאנדר, המערכת הפוליטית בישראל, עמ' 155-208
- סמואל, י. (2005). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. אוניברסיטת חיפה. עמ' 19-38
- קונדה, ג. (2000). מהנדסים תרבות. הוצאת חרגול. עמ' 37-9
- גל נור ובלאנדר, המערכת הפוליטית בישראל, עמ' 262-209 (למתמחים במשרדי ממשלה) 414-358 (למתמחים בשלטון המקומי).
- שקדי, אשר. (2011). המשמעות מאחורי המילים: מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה. תל אביב: רמות. עמ' 69-91. (הספר נמצא בשמורים בספרייה)
- שקדי, אשר. (2011). המשמעות מאחורי המילים: מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה. תל אביב: רמות. עמ' 108-110.
- De Vries, Maya, Simri Samahan and Ifat Maoz. (2015) " Like a Bridge Over Troubled Water: Using Facebook to Mobilize Solidarity Among East Jerusalem Palestinians During the 2014 War in Gaza", International Journal of Communication 9(2015), 2622–2649
- פריטי קריאה נוספים יינתנו באופן פרטני לתלמידים לפי נושא עבודת סוף הקורס.

מפורט בסילבוס

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 90 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
התלמידים יתמחו בארגון ציבורי או בכנסת בהיקף של 8-6 שעות שבועיות, יגישו דו"חות על ההתמחות כמפורט בתכנית הקורס ויבצעו את המטלות המפורטות למטה.
כמו כן נדרש מהתלמידים להגיע באופן שוטף לפגישות, לפי הטבלה המפרטת את המשתתפים בכל מפגש. חשוב מאוד לדווח לרכזת, באופן מיידי, על כל מקרה של בעיה במהלך ההתמחות.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה