לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

גישות אינטרדיסציפלינריות לחקר ופתרון סכסוכים - 54705
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר יובל בנזימן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Yuval.benziman@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: שני 10-11

מורי הקורס:
ד"ר יובל בנזימן

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בנושאים המרכזיים שבתחום יישוב וניהול סכסוכים. יידונו סוגי קונפליקטים שונים, הגדרות ומאפיינים שלהם, תיאוריות להבנת היווצרות קונפליקטים, דרכים לניהול סכסוכים, טקטיקות ואסטרטגיות ליישובם, ועוד. הקורס ינוע בין דיסציפלינות של פסיכולוגיה חברתית, סוציולוגיה, מדעי המדינה ויחסים בין-לאומיים, ויציג מודלים להבנת תחום חקר הסכסוכים ברמת הזהות האישית, האינטראקציות בין קבוצות אוכלוסיה שונות, והיחסים בין מדינות.

מטרות הקורס:
הסטודנטים יכירו את תחום חקר, יישוב ניהול הסכסוכים, על רב-גוניותו ומורכבותו.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לנתח סכסוכים על מרכיביהם השונים
להעריך אופני התערבות שונים בסכסוכים ואת השלכותיהם
לתכנן מחקר מקיף אשר מכיל ראייה אינטרדיסציפלינרית של סכסוך
להסביר כיצד צדדים שונים בסכסוכיך מבינים סכסוך, חווים אותו, חושבים עליו ורואים את אפשרויות לפתרונו
לשלב תיאוריות, תובנות ומחקרים מתחומי ידע שונים, וליצור אינטגרציה ביניהם למטרת מחקר של סכסוכים

דרישות נוכחות (%):
הסטודנטים נדרשים להגיע לשיעורים. הגעה לשיעורים והשתתפות פעילה בהם מהווים 15% מהציון הסופי בקורס.

שיטת ההוראה בקורס: השיעורים יועברו במתכונת של הרצאות פרונטאליות ודיונים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
-מבוא רקע תיאורטי
–מימדים פסיכולוגיים-חברתיים של קונפליקטים
-קונפליקט כמעצב חברה: תקשורת, תרבות, ניו-מדיה, זכרון קולקטיבי
– בין סכסוך לסיום סכסוך: חד-צדדיות, הרתעה, מניעת סכסוך וניהול סכסוך
– צד שלישי בסכסוכים
– בשלות, מכשולים בדרך להסכם ו"מתנגדים"
– מהלכים לסיום סכסוך: משא ומתן, גישור, בוררות
– שחקנים לא-מדינתיים בסכסוכים ומשאים ומתנים לא-רשמיים
– סיום סכסוכים בעידן ה"מלחמות החדשות"
– צדק מעברי, צדק מאחה, בתי-דין וועדות אמת וצדק
– פיוס
– הכרה, חרטה, סליחה, פיצוי ושיקום
– טכניקות לקירוב יריבים: העדפה מתקנת, מפגשים, שינויים מבניים

חומר חובה לקריאה:
-Stephan, W.G. & Stephan, C.W. (1996). Intergroup Relations. Colorado: Westview Press, pp. 143-152.
-Kriesberg, L. (2003). Constructive conflicts: From escalation to resolution (Second
Edition). Lanham: Rowman & Littlefield. (Ch. 1- Varieties and stages of conflicts, pp.1-
27).
-Bar-Tal, Daniel (2013). “Ethos of Conflict”, In “Intractable conflicts: Socio-psychological foundations and dynamics. Cambridge: Cambridge University Press: 174-212
-Tajfel, H, & Turner, J.C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In: S. Worchel & W.G. Austin (Eds.). Psychology of Intergroup Relations (2nd ed.). Chicago: Nelson-Hall, 7-24
- Bar-Tal, Daniel (2013). “Institutionalization of the culture of conflict”, In “Intractable conflicts: Socio-psychological foundations and dynamics. Cambridge: Cambridge University Press: 247-262:
Benziman, Y. (2013). ‘Mom, I’m back home’ – Dissociation, Brotherhood, and Framing: Israeli Lebanon-War Films as Inadvertent Preservers of the National Narrative, Israel Studies, 18 (3), 112-132
-Lund, M.S. (2009). “Conflict prevention: Theory in pursuit of policy and practice”, in: Bercovitch, J., Kremenyuk, V. & Zartman, W. I. (eds.), The Sage Handbook of Conflict Resolution, London: Sage Publication, 287-321
-Bar-Siman-Tov, Y., & Michael, K. (2007). “The Israeli disengagement plan as a conflict management strategy”, in: Bar-Siman-Tov, Y. (ed.), The Israeli-Palestinian conflict: From conflict resolution to conflict management New York: Palgrave Macmillan, 261-282..
Zartman, W. I., & Touval, S. (1996). “International Mediation in the Post-Cold War Era”, in: Crocker, C., Hampson, F., & Aall, P. (eds.), Managing Global Chaos, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, pp. 445-461
Kahneman, D., & Tversky, A. (1995). “Conflict Resolution: A Cognitive Perspective”, in: Arrow, K. et al. (eds.), Barriers to Conflict Resolution. New York: Norton, pp. 44-60.
Robert H. Mnookin and Lee Ross, “Introduction”, in Kenneth Arrow, et.al, Barriers to Conflict Resolution (New York: Norton, 1995), pp. 2-24.
Zartman, W. I. (2000). Ripeness: The hurting stalemate and beyond. In P. C. Stern & D. Druckman (Eds.), International conflict resolution after the Cold War (pp. 225-250). Washington: National Academy Press.
Stephen John Stedman (1997). Spoiler Problems in Peace Processes, International Security, Vol. 22, No. 2 , pp. 5-53.
Pruitt, D. G. (2011). “Negotiation and Mediation in Intergroup Conflict”, in: Bar-Tal, D. (ed.) Intergroup conflicts and their Resolution, New York and London: Psychology Press Taylor & Francus Group, 267-289.
Bercovitch, J. (2009). “Mediation and Conflict Resolution”, in: Bercovitch, J., Kremenyuk, V. & Zartman, W. I. (eds.), The Sage Handbook of Conflict Resolution, London: Sage Publication, 340-357
Conlon, D. E., Meyer, C. J., Lytle, A. L., & Willaby, H. W. (2007). Third party interventions across cultures: no ‘one best choice’, Research in Personnel and Human Resources Management, 26, 309–349.
Mapendere, J. (2006). Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks, Culture of Peace Online Journal, 2(1), 66-81.
Benziman, Y. (2014). "Dialogues without narratives: the framing of the “London talks” of the negotiation for the Geneva Initiative", Dynamics of Asymmetric Conflict, 7(1): 76-94.
Ben Eliezer, U. (2012). Old Conflict, New War. Palgrave Macmillan: USA. Pp. 7-26.
Benziman, Y. (2018). New Wars rational Old War expectations. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology,
Rouhana, N. N. (2011). “Key Issues in Reconciliation: challenging traditional assumptions on conflict resolution and power dynamics”, in: Bar-Tal, D. (ed.) Intergroup conflicts and their Resolution, New York and London: Psychology Press Taylor & Francus Group, 291-314.
Rosoux, V. (2009). “Reconciliation as a peace-building process: scope and limits”, in: Bercovitch, J., Kremenyuk, V. & Zartman, W. I. (eds.), The Sage Handbook of Conflict Resolution, London: Sage Publication, 543-563
Smith N. (2014) Political Apologies and Categorical Apologies. In: Mihai M., Thaler M. (eds) On the Uses and Abuses of Political Apologies. Rhetoric, Politics and Society Series. Palgrave Macmillan, London.
Cohen, R. (2004). “Apology and Reconciliation in International Relations”, in: Bar Siman Tov, Y. (ed.), From Conflict Resolution to Reconciliation, NewYork: Oxford University Press, 177-196.
Auerbach, Y. (2004). “The role of forgiveness in reconciliation”, in: Bar Siman Tov, Y. (ed.), From Conflict Resolution to Reconciliation, NewYork: Oxford University Press, 61-80.
Colonomos, A. & Armstrong, A. (2006). "German Reparations to the Jews after World War II A Turning Point in the History of Reparations", in: deGreiff, P. (ed.), The Handbook of Reparations, Oxford, Oxford University Press, 390-419.
Sandel, M. J. (2010). Arguing Affirmative action, Justice – What’s the right thing to do? Farrar, Straub and Giroux: 167-183.
Maoz, I. (2011). Contact in protracted asymmetrical conflict: Twenty years of planned encounters between Israeli Jews and Palestinians. Journal of Peace Research, 48(1), 115-125
Jeong, H. (2005). Political Transition, Peacebuilding in postconflict societies – strategy & process, Bulder London: Lynne Rinner Publishers, 77-122

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
ראו פירוט במידע נוסף

מידע נוסף / הערות:
הרכב הציון הסופי
השתתפות פעילה בשיעורים – 15%.
שתי עבודות קצרות (10% כל אחת) אשר יינתנו במהלך הקורס – 20%
הצעת מחקר – 15%
עבודת סיום -50%
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה