לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

גישות מתקדמות למחקר איכותני ונרטיבי של זהויות וסיפורי חיים במצבי סכסוך ובחברות רב-תרבותיות - 54703
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 20-07-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יפתח רון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yiftron@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: יפורסם בהמשך

מורי הקורס:
ד"ר יפתח רון
גב טל הראל

תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק בגישות איכותניות ונרטיביות למחקר הרלוונטית לחקר סכסוכים ולחקר היבטים תקשורתיים ופסיכולוגיים בסכסוך. במסגרת הקורס נעסוק גם בתכנים הנוגעים לסיפורי חיים, ולנרטיבים אישיים וקבוצתיים בהקשרים של חברות רב-תרבותיות ושל קונפליקטים בין-קבוצתיים.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס לאפשר יכולת לעיבוד נרטיבי של מציאויות קונפליקטואליות ולהקנות כלים לעריכת וכתיבת מחקרים איכותניים בתחום של סכסוכים ויחסים בין קבוצתיים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הקורס מבקש לצייד את המשתתפים בהבנה מעמיקה של הגישה הנרטיבית להבנת יחסים בין קבוצות ובין יחידים, ולהקנות להם מיומנויות לביצוע מחקר נרטיבי במדעי החברה.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הקורס ישלב בין הוראה פרונטלית לבין הדרכה וייעוץ על בסיס אישי.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
סיפורי חיים בחברה רב-תרבותית
זהויות ונרטיבים אישיים וקבוצתיים במצבי סכסוך
גישות נרטיביות בדיאלוג ותקשורת בין-קבוצתית
גישות נרטיביות למחקר במדעי החברה

חומר חובה לקריאה:
גירץ, ק.(1990) . משחק עמוק: הערות על קרב התרנגולים הבאלינזי. בתוך: פרשנות של תרבויות. ירושלים: כתר. עמ' 273-333.
גירץ, ק. 1990. תיאור גדוש: לקראת תיאוריית תרבות פרשנית. בתוך: פרשנות של תרבויות. ירושלים: כתר, 15-40.
פרוש, פ. וולפספלד, ג. (2006). אומה מדומיינת: שיח חדשותי, ייחוד לאומי וחברה אזרחית. בתוך: ת. ליבס ופ, פרוש (עורכים). כשהאויב נכנס אלי הביתה: טרור ותקשורת בעידן העכשווי (ע"מ 110-144). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
שקדי, א. 2003. מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום. תל-אביב: רמות, 37-54.
תובל-משיח, ר. וספקטור-מרזל, ג. (עורכות). (2010). מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה ופרשנות. ירושלים ותל אביב: מאגנס ומכון מופ"ת.
De Fina, A. (2009). Narratives in Interview – The Case of Accounts: For an Interactional Approach to Narrative Genres. Narrative Inquiry, 19(2), 233-258.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Ron, Y. & Maoz, I. (2013). Dangerous Stories: Encountering narratives of the other in the Israeli-Palestinian conflict. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 19(3), 281-294.
Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage
White, H. (1980). The Value of Narrativity in the Representation of Reality. Critical Inquiry, 7 (1), 5-27.

חומר לקריאה נוספת:
יימסר בהמשך

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה