לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

גישות ותיאוריות בחקר קונפליקטים חברתיים - 54701
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): איתן אלימי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: eitan.alimi@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שלישי, 15:30 עד 16:30

מורי הקורס:
פרופ איתן אלימי

תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק באחת התופעות הבסיסיות והמרכזיות של ההיסטוריה האנושית: סכסוכיםץ הקורס מתמקד בהיבט או מרכיב אחד ספציפי של סכסוכים -- התנהגות בסכסוך -- כפי שקיבלו התייחסות ותיאוריזציה בכתבים קלאסיים ומחקר בן-זמננו.

מטרות הקורס:
היכרות מעמיקה עם שלל גישות ותיאוריות בתחום חקר הסכסוכים והתנהגות בסכסוך.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. היכרות עם המושגים המרכזיים בתחום חקר הסכסוכים, 2. יכולת אנליטית בהחלת תיאוריות וגישות על מקרי בוחן אמפיריים, 3. להעריך ביקורתית את נקודות החוזק והחולשה של גישות ותיאוריות בתחום.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: פרונטאלי והשתתפות פעילה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
* מושגי יסוד: קונפליקט, תנועה חברתית, ומחאה
* בין סדר חברתי וצדק חברתי – התשתית להתפתחות קונפליקטים
* שיקולי הפרט: גישות רציונאליסטיות לחקר התנהגות בקונפליקט
* דינאמיקות ההמון: גישות אי-רציונאליסטיות לחקר התנהגות בקונפליקט
* שיקולי הקבוצה: גישות סוציו-פסיכולוגיות לחקר התנהגות בקונפליקט
* תחרות בין-קבוצות: גישות פוליטיות לחקר התנהגות בקונפליקט וסיכום הקורס

חומר חובה לקריאה:
Bernard, Jessie (1957) “Parties and Issues in Conflict,” Journal of Conflict Resolution, No. 1, pp: 111-121
Mack, Raymond W. and Richard C. Snyder (1957) “The Analysis of Social Conflict – Toward an Overview and Synthesis” Journal of Conflict Resolution, No. 1, pp: 121-148
Tilly, Charles. (2004) Social Movements, 1768-2004, Boulder, CO: Paradigm Publishers, Ch. 1
Della Porta Donatella and Mario Diani (1999) Social Movements: An Introduction, Oxford and Malden: Blackwell, Ch. 1 and 7

Tinder, Glen (1995) Political Thinking, Boston, MA: Harper Collins, Ch. 4
Lipset, Seymour. M. and Earl Raab (1970) The Politics of Unreason, N.Y.: Harper & Row, Ch. 1

Rule, James (1988) Theories of Civil Violence, Berkeley & L.A.: University of California Press, Ch. 1 (Hobbes, the Utilitarians, and Olson)
McCarthy, John D. and Zald, Mayer N. (1977). “Resource Mobilization and Social Movement: A Partial Theory”, American Journal of Sociology 82(12):12-41
Bosi, Lorenzo. (2007) “Social Movement Participation and the “Timing” of Involvement: The Case of Northern Ireland Civil Rights Movement,” Research in Social Movements, Conflict, and Change 27:37-61

Rule, James (1988) Theories of Civil Violence, Berkeley & L.A.: University of California Press, Ch. 3 (Le-Bon, Park, and Kornhouser)
Hoffer, Eric (1989) The True Believer, Manhattan, N.Y.: HarperPerennial, Part 2
Useem, B. (1985) "Disorganization and the New Mexico Prison Riot of 1980," American Sociological Review 50:667-688

Rule, James (1988) Theories of Civil Violence. Berkeley & L.A.: University of California Press, Ch. 5 (Parson and Smelser)
Gurr, Ted R. Why Men Rebel, N.J.: Princeton University Press, 1970, Ch. 2
גילבר, ג. 1992. "התפתחויות דמוגרפיות וכלכליות כגורמים לאינתיפאדה." אצל: ג. גילבר, א. ססר. בעין הסכסוך: האינתיפאדה. תל-אביב, הקיבוץ המאוחד.

Rule, James (1988) Theories of Civil Violence. Berkeley & L.A.: University of California Press, Ch. 6 (Tilly)
Zald, Mayer N. and Useem, B. (1994) "Movement and Countermovement Interaction: Mobilization, Tactics, and State Involvement," in Mayer N. Zald and John D. McCarthy, Social Movements in an Organizational Field, New Brunswick: Transaction Publishers
Jenkins, Craig J. and Perrow, C. (1977) "Insurgency of the Powerless: Farm Worker Movements (1946-1972)," American Sociological Review 42:249-268
McAdam, D. (1999) Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970, Chicago and London: University of Chicago Press, Ch. 3

חומר לקריאה נוספת:
אלימי, א. 2008. "לקרוא לילד בשמו – על השונה (והדומה) בין תנועות חברתיות ובין קבוצות אינטרס." חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל, כרך 2, מספר 2.

וולפספלד, ג. "פעילות פוליטית בישראל – המקרה של ימית", מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, 22, 1984, עמ' 50-39

Schattschneider, Erik E. (1975) The Semisovereign People, NY: The Dryden Press, Ch. 1

Hirsch, Eric L. (2003) “Generating Commitment Among Students,” in The Social Movements Reader, Jeff Goodwin and James Jasper (eds.), Malden, MA: Blackwell, pp.94-102

אלימי, א. "נמר של נייר: הזדמנויות פוליטיות, תודעה פוליטית ומחאה פוליטית – החברה הישראלית האינתיפאדה", מדינה וחברה, 6(1), 2007, עמ' 157-185.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 90 %
הרצאה10 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
יתכנו שינויים קלים בתוכני הקריאה, בהתאם להתקדמות ההוראה.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה