לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שיח פוליטי במרחב הציבורי - 50903
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): זוהר קמפף

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: zohar.kampf@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שני, 16:00-17:00

מורי הקורס:
פרופ זהר קמפף

תאור כללי של הקורס:
נבחן את האופן שבו פוליטיקאים משתמשים בשפה על מנת לקדם את מטרותיהם בזירה הציבורית, וכיצד השפה משתלבת ומשנה תהליכים פוליטיים ומדיניים. במהלך הסממטר נכיר גישות שונות לחקר השיח הפוליטי והציבורי וננתח באמצעותן סוגות וסוגיות שונות בשיח הפוליטי הפומבי.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להבין את האופן שבו פוליטיקאים משתמשים בשפה על מנת לקדם את מטרותיהם בזירה הציבורית, וכיצד השפה משתלבת ומשנה תהליכים פוליטיים ומדיניים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

התלמידים בקורס יוכלו להגדיר את המושג "שיח פוליטי" ולתאר את הגישות השונות לניתוח שימושים בשפה בפוליטיקה. במסגרת הקורס יינתנו כלים שיאפשרו לחקור, להעריך ולבקר את הקשר שבין שפה ופוליטיקה.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מבוא: שפה ופוליטיקה
2. חקר השיח הפוליטי: נושאים, שחקנים, חומרים וכלי ניתוח
3. אסטרטגיות שכנוע וארגומנטציה
4. הבניית עולמות שיח
5. שחקנים פוליטים ומערכות יחסים פוליטיות (הצגת העצמי, ניהול יחסים וייצוג האחר)
6. תפקיד השפה בטקסים, תהליכים ואירועים פוליטיים

7. פעולות דיבור, עמדות ושינוי בשיח הציבורי

8. אינטראקציות פוליטיות
ים

חומר חובה לקריאה:
חמו, מ. קמפף, ז ובלום קולקה, ש (2013) חקר השיח: עקרונות וסגנונות מחקר. רמת אביב האוניברסיטה הפתוחה.

ג'ונסטון, ב. (2012). ניתוח שיח. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

Kampf. Z. (2015) Political Discourse Analysis. International Encyclopedia of Language and Social Interaction. Tracy, K. (ed). Oxford, UK: Wiley-Blackwell.

וואדק, ר. ומאייר, מ (2015). חקר השיח הביקורתי: היסטוריה נושאי מחקר, תיאוריה ומתודולוגיה. בתוך: שיח התקשורת, מקראה (26-84). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

Van Leeuwen, T. (2007). Legitimation in discourse and communication. Discourse & Communication, 1(1), 91-112.

Kampf, Z (2016). Rhetorical Bypasses: Connecting with the hearts and minds of people on the opponent’s side. Journal of Multicultural Discourses 11(2), 149-163.

Benoit, W. L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. Public relations review, 23(2), 177-186.‏

Antaki, C. (1994). Explaining and Arguing: The Social Organization of Accounts. London: Sage. Chap. 4

Wodak R (2006), Blaming and Denying: Pragmatics. In: Keith Brown, (Editor-in-Chief) Encyclopedia of Language & Linguistics, Second Edition, volume 2, pp. 59-64. Oxford: Elsevier.

Friedman, E & Kampf, Z. (2014). Politically speaking at home and abroad: A typology of message gaps strategies. Discourse & Society 25(6), 706-

לבנת, זהר, "אנטומיה של עמימות ממלכתית: מבט לשוני-רטורי על "נאום ההתנתקות", בתוך: מילה בסלע: רטוריקה עכשיו, עורך: יהושע גתי, מכללת עמק יזרעאל תשס"ט, עמ' 87-65.

ליבס, ת. וקמפף, ז. (2007). מ"קורי עכביש" לחומה בצורה": המיצוב המשתנה של העורף במלחמת לבנון השניה. בית ספר רוטשילד-קיסריה לתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב: תל אביב.

Kampf, Z & Katriel T. (2016). Political Condemnations: Public Speech Acts and the Moralization of Discourse. The Handbook of Communication in Cross-Cultural Perspective. D. Carbaugh (Ed.). New-York: Routledge.

Cameron, D. (2001). Working with spoken discourse (Introduction). Sage

Kampf. Z. (2012). From “there are no Palestinian people” to “sorry for their suffering”: Israeli discourse of recognition of the Palestinians. Journal of Language and Politics 11(3), 427-447.

Adam Hodges, (2015). War Discourse. The International Encyclopedia of Language and Social Interaction.‏

Van Leeuwen, T. (1996). The representation of social actors. Texts and practices: Readings in critical discourse analysis, 1, 32-70.

Goffman, E. (1967). Interaction Ritual: Essays on Face to Face Behavior. New-York: Doubleday. Pp. 5-46.

Bull, P., Elliott, J., Palmer, D., & Walker, L. (1996). Why politicians are three‐faced: The face model of political interviews. British Journal of Social Psychology, 35(2), 267-284.

Corner, J., & Pels, D. (2003). Introduction: The re-styling of politics. In: J. Corner & D.
Pels (Eds.), Media and the restyling of politics: Consumerism, celebrity and cynicism (pp.
1-18). London: Sage.

Street, J. (2003). The celebrity politician: Political style and popular culture. In: J. Corner
& D. Pels (Eds.), Media and the restyling of politics: Consumerism, celebrity and
cynicism (pp. 85-98). London: Sage.

Kampf, Z. (2016) All the best! Performing Solidarity in Political Discourse. Journal of Pragmatics 93(3), 47-60.

Kampf, Z. and Danziger, R. (in preparation) "You dirbble faster than Messi and jump higher than Jordan": The Art of Complimenting and Praising in Political Discourse.


Perez de Ayala, S. (2001). “FTAs and Erskine May: Conflicting needs? – Politeness in question time”, Journal of Pragmatics, 33 (2): 143-169

Kampf, Z. (2015). The politics of being insulted: The uses of hurt feelings in public discourse. Journal of Language Aggression and Conflict. 3(1)

Kampf, Z. and Liebes, T. Transforming Media Coverage of Violent Conflicts: The New Face of War (pp. 1-41).

Kampf, Z. (2014). News‐Media and Terrorism: Changing Relationship, Changing Definitions. Sociology Compass, 8(1), 1-9.‏


Kampf, Z. and Liebes, T. Transforming Media Coverage of Violent Conflicts: The New Face of War (pp. 92-110).

Kampf, Z. and Liebes, T. Transforming Media Coverage of Violent Conflicts: The New Face of War (pp. 111-154).


Cottle, S. (2006). Mediatized rituals: beyond manufacturing consent. Media, Culture and Society. 28(3): 411-432.

Thompson, B. J. (2000). Political Scandal. Polity, Cambridge. Pp. 11-28; 96-106

הורוביץ, מ. (תשנ"ז). אמירות פוליטיות שערורייתיות בישראל: גורמים, מאפיינים ושימושים מניפולטיביים, בלשנות עברית, 41-42: 67-77.

Kampf, Z. (2011). Journalists as actors in social dramas of apology. Journalism, 12, 71-87.

Ekstrom M. and Johansson, B. (2008). Talk scandals. Media, Culture and Society. 30(1): 61-79

Boromisza‐Habashi, D. (2008). Hate speech. The International Encyclopedia of Language and Social Interaction.‏

Garfinkel, H. (1956). Conditions for successful degradation ceremonies. American Journal of Sociology. 61 (5): 420-424.

דורי-הכהן, ג. (2016). הטוקבק כמילת מפתח: הפוטנציאל לדמוקרטיה קרנבלית והמציאות הדמוקרטית המוגבלת. עיונים בשפה וחברה. 9 (1-2),

Thomas, J. (1995). Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics. London and New York: Longman. Pp. 28-54
אוסטין, ג. (2006). איך עושים דברים עם מילים. תל-אביב: רסלינג.

Kampf, Z. (2009). Public (non-)apologies: The discourse of minimizing responsibility. Journal of Pragmatics, 41, 2257-2270.

Kampf. Z. & Löwenheim N. (2012). Rituals of apology in the international arena. Security Dialogue, 43(1): 43-60.

Fenton-Smith, B. (2007). Diplomatic condolences: ideological positioning in the death of Yasser Arafat. Discourse & Society, 18(6), 697-718.‏

Daskal, E. & Kampf, Z (2015). Stop griping, start complaining: How public discontent can trigger a change in broadcasted entertainment content? Media, Culture and Society 37(8), 1226-1243.

Kampf, Z. and Katriel, T. (2016). Political Condemnations: Public Speech Acts and the Construction of Moral Discourse. Handbook of Communication in Cross-cultural Perspective (International Communication Association Handbook Series), Routledge.

שרייבר, מ. (2016). מרחב הפרשנות העיתונאית: הדיווח על גינויים בישראל כמקרה בוחן. עיונים בשפה וחברה, 9 (1-2), 52-70.

Clayman, S. (2015). Broadcast News Interviews. The International Encyclopedia of Language and Social Interaction.‏

מונטגומרי, מ. (2015). הריאיון החדשותי המשודר. בתוך: תקשורת כשיח: עיונים בשפה ובמדיה (319-271). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

חמו, מ. (2015). ניתוח אינטראקציות בשיח משודר. בתוך: שיח התקשורת, מקראה (191-118). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.


Clayman, S., & Heritage, J. (2002). The news interview: Journalists and public figures on the air. Cambridge: Cambridge University Press.
Kampf Z. and Daskal, E. (2012). Too Hostile, too Deferential: Processes of Media Answerability in the wake of Political Interviews. Journalism: Theory, Practice & Criticism.

בלום-קולקה, ש., קמפף, ז. וליבס, ת. (2003). "לדבר עם האויב"? ראיונות עם פלסטינים בתקופת האינתיפאדה השניה. (עמ' 61-77). בתוך: י, שלזינגר. , ומ, מוצ'ניק (עורכים), למ"ד לאיל"ש: קובץ מחקרים במלאות שלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית. ירושלים: צבעונים.

ליבס, ת. קמפף, ז. ובלום-קולקה, ש. (2006). סדאם ב- CBS וערפאת בערוץ הראשון: ראיונות עם האויב על המרקע. בתוך: ת. ליבס ופ, פרוש (עורכים). כשהאויב נכנס אלי הביתה: טרור ותקשורת בעידן ה עכשווי (ע"מ 145-178). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

חומר לקריאה נוספת:
Wilson, J. (2001). Political Discourse. In: D. Schiffrin, D. Tannen, and H. Hamilton,
(Eds.). Handbook of Discourse Analysis. (pp. 398-416). Oxford: Blackwell.


Chilton, P. A. & Schaffner, C. (2002). Themes and principles in the analysis of political discourse. In, P. A. Chilton and C. Schaffner, Politics as Text and Talk: Analytic Approaches to Political Discourse (pp. 1-44). Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins.

Chilton, P. (2003). Analyzing Political Discourse: Theory and Practice. London and New York: Routledge.

Fairclough, N. (1998). Political Discourse in the Media: An Analytical Framework. In: Bell,A. & Garrett, P.: Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell.

Johnstone, B. (2008). Discourse Analysis. (Chapter 2: Discourse and World). Oxford: Blackwell Publishing

Goffman, E. (1967). Interaction Ritual: Essays on Face to Face Behavior. New-York: Doubleday.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה5 %
השתתפות 5 %
הגשת עבודה 90 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה