The Hebrew University Logo
Syllabus SPATIAL ASPECTS OF NATIONAL PLANNING- JERUSALEM - 49819
עברית
Print
 
close window close
PDF version
Last update 09-08-2015
HU Credits: 2

Degree/Cycle: 2nd degree (Master)

Responsible Department: urban & regional studies - specialization

Semester: 2nd Semester

Teaching Languages: Hebrew

Campus: Mt. Scopus

Course/Module Coordinator: Prof. Moshe Amirav

Coordinator Email: amirav2@013net.net

Coordinator Office Hours: Tuesday, 17:30-18:15

Teaching Staff:
Prof Moshe Amirav

Course/Module description:
The “Question of Jerusalem” is undoubtedly a key issue in understanding the ongoing conflict in the Middle East.
At the Camp David summit in 2000, the Jerusalem Issue became the greatest obstacle in the Israeli – Palestinian negotiations. The question of Jerusalem reveals four layers of the conflict, which go beyond simplistic issues of borders and territories.

The first layer is religious, raising issues of control and access to the Holy Places prominent in Muslim and Jewish tradtion..

The second layer is judicial – questions of International Law involving the status of Jerusalem, The UN partition plan of 1947, still supported by most member nations up until today, says that Jerusalem should be internationalized. Israeli law, creates a peculiar and exceptional legal state in Jerusalem, that raises complex questions of citizenship, residency and human rights.

The third Layer is political – Israelis and Palestinians each claim Jerusalem as their only possible capital. A comparative approach to this issue is helpful, drawing on the experience of the conflicts in Belfast and Nicosia, and the resolutions to the conflict over the divided city of Berlin and the dual sovereignty of the Vatican state and Italy in Rome.

The fourth layer is that of urban planning and municipal policy – In the last forty years planning has been dictated by political criteria. Each side has tried to establish facts on the ground

Course/Module aims:
To study and analyze the urban and regional policy in the Jerusalem metropolitan area.
This analysis has two components: a descriptive component, where we become acquainted with the history of the conflict and its major players – the international community and institutions, the Arab states, the Palestinian leadership and East Jerusalem Palestinian community and the Israeli government and Jerusalem municipality,.

The second, analytical component of the course will include a deconstruction of Israeli policies in Jerusalem since 1967 and its surprising failure to achieve any of its goals.

Learning outcomes - On successful completion of this module, students should be able to:
To understand the Israeli policy in Jerusalem since 1967 and through it to understand the Israeli-Palestinian conflict. Jerusalem since 1967 is the main battle field between Israel and the Palestinians.

Attendance requirements(%):
80%

Teaching arrangement and method of instruction: The course will comprise lectures, reading assignments and the presentation of a subject to be chosen by each student.


Course/Module Content:
an interdisciplinary course focusing on the city of Jerusalem

Required Reading:
* הספר המרכזי לקורס: עמירב משה, סינדרום ירושלים: כך קרסה המדיניות לאיחוד ירושלים 1967-2007, הוצאת כרמל, 2007.

אורבך גדליה, עירא שרקנסקי, סוגיית "מהי ירושלים? " כגורם וכמענה לקונפליקט לאומי/ דתי במרחב העירוני, בתוך אופקים בגיאוגרפיה- 50 . 1999.

* בנבנישתי מירון, מקום של אש, הוצאת דביר, (פרקים ה'-ז' ונספחים). 1996.

בנבנישתי מירון, מול החומה הסגורה , הוצ' ויידנפלד וניקולסון , 1973.

בצלם- מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים: מדיניות של אפליה- הפקעת קרקעות, תכנון ובנייה במזרח ירושלים, מאי, 1995.

השמשוני, א.ושביד, י. תכנית אב ירושלים 1968, ירושלים 1974.

* טורגובניק, א' תשנ"ד : המימד הפוליטי של מדיניות התכנון האורבאני בישראל. ירושלים: המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה.

עמירב משה, אדוני ראש הממשלה: ירושלים, הוצאת כרמל ירושלים- 2005.

עמירב משה, המאבק הפלסטיני על ירושלים- האסטרטגיות והתהליכים שהעבירו את הפלסטינאים משולי הבמה הפוליטית בירושלים לקדמתה. מכון ירושלים לחקר ישראל, 2002.


* קליין מנחם, יונים בשמי ירושלים, תהליך השלום והעיר: 1997-1999 הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל, (פרקים ראשון, שלישי, שביעי וסיכום) 1999.

* קליין מנחם, שוברים טאבו: המגעים להסדר קבע בירושלים: 1994-2001, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2001.

קמחי, י. ורימון,א. "שירותים עירוניים לתושבי מזרח ירושלים" , בתוך,אחימאיר, א. (עורכת), ירושלים תמונת מצב, משרד הביטחון, עמ' . 173-152 . 1994 .

* קרויאנקר דוד, ירושלים- המאבק על מבנה העיר וחזותה, זמורה ביתן, (הפרק על הקמת השכונות החדשות) 1988.

קרויאנקר דוד, "פני העיר" בתוך, פראוור, י.וא. אחימאיר (עורכים), עשרים שנה בירושלים 1987-1967, משרד הביטחון- ההוצאה לאור, תל אביב .1987 .

* רומן מיכאל, יחסי הגומלין בין המיגזר היהודי והערבי בירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, 1985.

רומן מיכאל, הממסד הישראלי במזרח ירושלים- הסדרים ולקחים, מכון ירושלים לחקר ישראל, 1995.

רייכמן ש. בחינה גיאוגרפית פוליטית של הסכסוך הישראלי ערבי, עיר ואזור מס' 1, עמ' 3-21, 1973.

* Blowers, A 1980: The limits of Power : The Policy of Local Planing Policy, Oxford: Pergamon Press.

* Bollens, A. S. 2000: On Narrow Ground: Urban Policy and Ethnic Conflict in Jerusalem and Belfast. Albany: State University of New York Press.

* Bollens, A. S. 1998. Urban Planning Amidst Ethnic Conflict: Jerusalem and Johannesburg. Urban Studies, 35,729-750.

Faludi, A 1973: What is Planning Theory ? in A. Faludi (ed.), A Reader in Planning Theory. Oxford: Pergamon Press, 1-11.

*Gutmann, E. & Klein, C. 1980. The Institutional Structure of Heterogeneous Cities: Brussels, Montreal, and Belfast. In J. Kreamer (ed.). Jerusalem: Problems and Prospects (178-207). New York: Ranger.

Kaufman, J.L.1979: The Planner as Interventionist in Public Policy Issues. In: R.W. Burchell and J.Sternlieb (eds.), Planning Theory in the 1980s. New Jersey: Rutgers University, 179-200.

* Kliot, N. & Mansfield, Y. 1997. The Political Landscape of Partition: The Case of Cyprus, Political Geography, 16, 495-521.

Romann, M.and Alex, W. 1991, Living Together Separately, Arabs and Jews in Contemporary Jerusalem, Princeton University Press, New Jersey.
Additional Reading Material:
None

Course/Module evaluation:
End of year written/oral examination 50 %
Presentation 0 %
Participation in Tutorials 0 %
Project work 50 %
Assignments 0 %
Reports 0 %
Research project 0 %
Quizzes 0 %
Other 0 %

Additional information:
None
 
Students needing academic accommodations based on a disability should contact the Center for Diagnosis and Support of Students with Learning Disabilities, or the Office for Students with Disabilities, as early as possible, to discuss and coordinate accommodations, based on relevant documentation.
For further information, please visit the site of the Dean of Students Office.
Print