לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שיטות מחקר בהיסטוריה - 39821
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יצחק ברודני

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yitzhak.brudny@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימים ב' ו-ג', 17:00-18:00

מורי הקורס:
ד"ר יצחק ברודני

תאור כללי של הקורס:
מטרת הקורס הינה להציג גישות ונושאים מרכזיים בדיסציפלינה ההיסטורית.
בחלק הראשון של הקורס נדון בנושא הפילוסופיה של ההיסטוריה. בחלק השני ננתח את מצב הדיסציפלינה באופן כללי. בחלק השלישי נסקור גישות שונות במקצוע ההיסטוריה, מהיסטוריה חברתית ואינטלקטואלית ועד ההיסטוריה הפוסט-קולוניאלית. בחלק הרביעי והאחרון נדון בנושאים ספציפיים כגון זיכרון היסטורי, דמוקרטיה, מהפכות, לאומיות, אמפיריות, רצח עם, והמלחמה הקרה.

מטרות הקורס:
הקניית הידע המרכזי בגישות החדשות למקצוע ההיסטוריה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה, התלמידים יכירו נושאים ודיונים מרכזיים בדיסציפלינה ההיסטורית.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטלית ודיון

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. WHAT IS HISTORY: PHILOSOPHERS’ DIMENSION

Is History a Science? (1)
Is History a Science? (2)

2. WHAT IS HISTORY: HISTORIANS’ DIMENSION

What Is History? (1)
What Is History? (2)
What Is History? (3)
What Is History: The History Manifesto Debate


3. APPROACHES TO STUDY OF HISTORY

Political History
Intellectual History (1): The Cambridge School
Intellectual History (2)
Social History (1): The Annales
Social History (2)
Postmodern History/Linguistic Turn
Cultural History
Economic History
Global History
Comparative History
Microhistory
Feminist History
Subaltern and Post-Colonial History
History in Social Sciences

4. SUBJECTS

Memory and History
Democracy
Revolutions
Nationalism
Empires
Genocides
Cold War

חומר חובה לקריאה:
1. WHAT IS HISTORY: PHILOSOPHERS’ DIMENSION


Is History a Science? (1)

R. G. Collingwood, “History as Re-enactment of the Past Experience,” in Patrick Gardiner, ed., Theories of History (1959), pp. 251-262.
Carl G. Hempel, The Function of General Laws in History,” in Gardiner, Theories of History, pp. 344-356.

Is History a Science? (2)
Isaiah Berlin, “The Concept of Scientific History,” in Isaiah Berlin, Concept and Categories (1999), pp. 103-142.

2. WHAT IS HISTORY: HISTORIANS’ DIMENSION


What Is History? (1)
Richard J. Evans, In Defense of History (1999), ch. 1-2.

What Is History? (2)
Evans, In Defense of History, ch. 3-5.

What Is History? (3)
Evans, In Defense of History, ch. 6-8.

What Is History: The History Manifesto Debate
Jo Guldi and David Armitage, The History Manifesto (2014).
“AHR Exchange: On The History Manifesto,” American Historical Review, vol. 120, no. 2 (April 2015), pp. 527-554.


3. APPROACHES TO STUDY OF HISTORY

Political History
Susan Pedersen, “What is Political History Now?” in David Cannadine, ed., What is History Now? (2002), ch. 1.

Intellectual History (1): The Cambridge School
J. G. A. Pocock, Politics, Language, and Time (1971), ch. 1.
Quentin Skinner, Visions of Politics, vol. 1 (2002), ch. 4.

Intellectual History (2)
Annabel Brett, “What is Intellectual History Now?” in Cannadine, What is History Now? ch. 7.

Social History (1): The Annales
Fernand Braudel, “The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II (Preface to the First Edition),” in Jacques Revel and Lynn Hunt, eds., Histories: French Construction of the Past (1995), pp. 82-88.
Fernand Braudel, “History and the Social Sciences: The Longue Durée,” Revel and Hunt, Histories, pp. 115-143.
J. H. Hexter, “Fernand Braudel and the Monde Braudellien...,” The Journal of Modern History, vol. 44, No. 4 (December 1972), pp. 480-539.

Social History (2)
Paul Cartledge, “What is Social History Now?” in Cannadine, What is History Now? ch. 2.
William H. Sewell, Logics of History (2005), ch. 2.

Postmodern History/Linguistic Turn
Hayden White, “The Historical Text as Literary Artefact,” Clio, vol. 3, no. 3, pp. 227-303 [Hebrew].
Ellen Somekawa and Elizabeth A. Smith, “Theorizing the Writing of History or, ‘I Can't Think Why It Should Be So Dull, for a Great Deal of It Must Be Invention’," Journal of Social History, vol. 22, no. 1 (Autumn, 1988), pp. 149-161.

Cultural History
Lynn Hunt, “Introduction: History, Culture, and Text,” in Lynn Hunt, ed., The New Cultural History (1989), pp. 1-22.
Miri Rubin, “What is Cultural History Now?” in Cannadine, What is History Now? ch. 5.
James W. Cook, “The Kids Are All Right: On the “Turning” of Cultural History,” The American Historical Review, vol. 117, no. 3 (2012), pp. 746-771.

Economic History
Douglas C. North and Barry R. Weingast, “Constitutions and Commitment: The Institutions Governing Public Choice in Seventeenth Century England,” Journal of Economic History, vol. 44 (1989), pp. 803-832.

Global History
Michael Geyer and Charles Bright, “World History in a Global Age,” The American Historical Review, vol. 100, no. 4 (October, 1995), pp. 1034-1060.

Comparative History
Thomas Ertman, Birth of the Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe, ch 1, 7.

Microhistory
Carlo Ginzburg, “Microhistory: Two or Three Things That I Know about It,” Critical Inquiry, vol. 20, no. 1 (Autumn, 1993), pp. 10-35.
David A. Bell, "Total History and Microhistory: The French and Italian Paradigm,” in Lloyd Kramer and Sarah Maza, eds., A Companion to Western Historical Thought (2006), pp. 262-276.

Feminist History
Alice Kessler-Harris, “What is Gender History Now?” in Cannadine, What is History Now? ch. 6.


Subaltern and Post-Colonial History
Sanjay Seth, et al., “Postcolonial Studies: A Beginning,” Postcolonial Studies, vol. 1, no. 1 (1998), pp 7-11.
Partha Chatterjee, The Nation and Its Fragments (1993).

History in Social Sciences
Sheri Berman, “Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic,” World Politics, vol. 49 (1997), pp. 401-429.
Margaret Weir, “Ideas and Politics: The Acceptance of Keynesianism in Britain and the United States,” in Peter A. Hall, ed., The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across Nations (1989), ch. 3.


4. SUBJECTS

Memory and History
Democracy
Revolutions
Nationalism
Empires
Genocides
Cold War

חומר לקריאה נוספת:
לקריאה נוספת ראה סילבוס הקורס (מודל)

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 70 %
הרצאה10 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 20 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה