לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סוגיות במשפט משווה יהודי מוסלמי - 62761
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: משפטים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ גדעון ליבזון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Glibson41@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ גדעון ליבזון

תאור כללי של הקורס:
הסמינר יתמקד בשלושה מישורי השוואה- תאורטי, ספרותי, ומשפט פוזיטיבי במגוון נושאים

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הבנה של השווה והשונה בין שתי השיטות במיוחד על רקע הזיקה ההדדית שהתקיימה ביניהן במהלך ההיסטוריה

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בסמינר נקרא טקסטים משפטיים ממקורות יהודים ומוסלמים מתורגמים לעברית . . בתחילת השנה תינתן לסטודנטים רשימת קריאה.

חומר חובה לקריאה:
1. ג' ליבזון, משפט משווה יהודי - מוסלמי - תולדות המחקר ובעיותיו, פעמים 62 (תשנ"ה), עמ' .42-81

2.ג' ליבזון, פרקים מספר המצרנות של רב שמואל בן חפני גאון, תרביץ נו (תשמ"ו), עמ' 61-107.

3.ג' ליבזון, אוטונומיה שיפוטית ופנייה לערכאות מצד בני חסות על פי מקורות מוסלמיים בתקופת הגאונים, בתוך האסלאם ועולמות השזורים בו, קובץ מאמרים לזכרה של חוה לצרוס-יפה, ירושלים תשס"ב, עמ' . 334-393

4. ג' ליבזון, זיקת הרמב"ם להלכה המוסלמית על רקע תקופתו, בתוך הרמב"ם, שמרנות, מקוריות מהפכנות ירושלים תשס"ט עמ' 247-296.

5. Betrothal of an Adult Woman by an Agent in Geonic Responsa: Legal Construction in Accord with Islamic Law, in Esoteric and Exoteric Aspects in Judeo-Arabic Culture, Brill 2006 ,pp. 175-190

חומר קריאה נוסף יינתן במהלך הסמינר.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה