English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
תוכנית אבן פינה
תוכנית אבני פינה הינה תוכנית לימודים אוניברסיטאית המציעה קורסים להרחבת דעת לקהל הסטודנטים של האוניברסיטה העברית.

לאתר המלא של תכנית אבני פינההתוכנית מציעה קורסים בתחומי המדעים הניסויים, הרוח והחברה. רבים מקורסי התוכנית הם ייעודיים ונבנו במיוחד עבור התוכנית. חלק מהקורסים הם קורסים ותיקים, שנועדו מלכתחילה לתלמידי פקולטה או חוג מסוימים, נמצאו מתאימים גם לתוכנית אבני פינה וייפתחו לתלמידים מפקולטות אחרות.

התוכנית מבוססת על חלוקת תחומי הדעת באוניברסיטה לשלושה: תחום המדעים הניסויים (טבע, חקלאות ורפואה); תחום הרוח והתחום החברתי (מדעי החברה, עבודה סוציאלית, משפטים ומנהל עסקים). בפני תלמיד לתואר בוגר הלומד בחוג/חוגים מתחום דעת אחד מהשלושה פתוחים קורסי אבני פינה משני התחומים האחרים. לתלמיד לתואר בוגר הלומד בחוגים משני תחומי דעת פתוחים קורסי אבני פינה מתחום הדעת השלישי. (כמובן, כל קורסי אבני פינה פתוחים כקורסי בחירה לכלל התלמידים והאמור מעלה מתייחס למילוי חובת אבני פינה).

בשנת הלימודים תשע"א מופעלת התוכנית במסגרת ניסוי שנועד לבחון את הדרך המתאימה להמשך. במסגרת הניסוי מציעה התוכנית בתשע"א כ-100 קורסים והתלמידים מוזמנים לבחור מתוך המגוון.

על תלמידים שהתחילו את לימודיהם לתואר בוגר בשנת תש"ע או לאחריה חלה חובת המינימום האוניברסיטאית: תלמידים הלומדים במסלול חד-חוגי חייבים ללמוד במהלך התואר קורסים מתוכנית אבני פינה בהיקף של 4 נקודות לפחות מבין הקורסים המוצעים בתחומים שמחוץ לתחום לימודיהם. פקולטות ובתי ספר רשאים להוסיף, והוסיפו, על חובה זו. על התלמידים לבדוק את הדרישות החלות עליהם באתר הפקולטה אליה הם שייכים. חובת המינימום אינה חלה על תלמידי הפקולטה לחקלאות ועל תלמידי רפואה, רפואת שיניים ובתי הספר השונים של הפקולטה לרפואה.

תלמידי בוגר ותיקים, תלמידי בוגר במסלולים אחרים ותלמידים לתארים מתקדמים מוזמנים אף הם לבוא ולהרחיב את דעתם בקורסי אבני פינה.

לתלמידי בוגר, שהחלו את לימודיהם לפני תש"ע, הלומדים במסלול חד חוגי וטרם מלאו את מכסת הבחירה מחוץ לחוג, יוכרו 4 נקודות לפחות של קורסי אבני פינה כלימודי בחירה לתואר. הכללים לגבי תלמידים אחרים יקבעו במסגרת הפקולטות/בתי הספר.

הציונים בקורסי אבני פינה יחושבו בממוצע לתואר, אולם לא ייכללו בממוצע החוגי. ציון עובר מינימאלי בקורס מתכנית אבני פינה ייקבע כציון המעבר המקובל בפקולטה שבה לומד התלמיד.


  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem